Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Αριθμ. Φ.32/1075/140133/Δ1
Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία

Αριθμ. Φ.50/1076/140137/Δ1
Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων