Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αριθμ. Δ27/οικ. 29273/1339 – ΦΕΚ Β 2562 – 11.10.2013

Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213 τ.Α΄).
2. Του άρθρου 90 του Kώδικα Nομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
3. Το Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).
4. Του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α΄).
5. Του Π.Δ./τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Π.Δ./τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) και με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄).
7. Του Π.Δ/τος 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/τ.Α΄).
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/τ.Β΄).
9. Την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί προϋποθέσεων Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 129673/28.9.2009 (ΦΕΚ 2190/ τ.Β΄), Π1γ/οικ. 80794/14.7.2011 (ΦΕΚ 1736/τ.Β΄) και Δ27/οικ. 17112/425/21.8.2012 (ΦΕΚ 2424/τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Π1γ/ οικ. 81551/25.6.2007 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1136/ τ.Β΄), όπως αυτή παρατάθηκε με τις υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 129673/28.9.2009 (ΦΕΚ 2190/τ.Β΄), Π1γ/οικ. 80794/14.7.2011 (ΦΕΚ 1736/τ.Β΄) και Δ27/οικ. 17112/425/21.8.2012 (ΦΕΚ 2424/τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις, παρατείνεται από τη λήξη της τελευταίας παράτασης και για ένα χρόνο από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/ 25.6.2007 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ