ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Πρόσληψη 5 πτυχιούχων

Ανακοίνωση υπ΄αρίθμ. 2/2014 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (5) ατόμων κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Οικονομικού, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και Νομικής, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης και συγκεκριμένα για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συντομογραφία SUNNY, HELIX, RECARE, TRAMAN21 και CASCADE που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες