Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΚΕ

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας και μιας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας

Πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, τριών (3) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας και μιας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες