Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Πρόσληψη δικηγόρου

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προκηρύσει την πλήρωση μιάς θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει.