Προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους

Προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους

 

Αριθμ. 6000/14/23-α’  – ΦΕΚ τεύχος Β 2155/03.05.2022
Καθορισμός αριθμού προσλαμβανομένων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους, περιοχών με επιπλέον μοριοδότηση και περιφερειών για ένταξη στους επικουρικούς πίνακες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων που θα προ-σληφθούν για τη στελέχωση Υπηρεσιών Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης, των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και τις Υπηρεσίες Φύλαξης θεσμοθετημένων σημείων εισόδου – εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων, καθορίζεται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
Π.Ε. Έβρου 250

2. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κατοι-κούν σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, λαμβάνουν την πρόσθετη μοριοδότηση του δευτέρου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), καθορίζονται ανάλογα με την περιοχή στην οποία προκηρύσσονται θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Π.Ε. Έβρου Το σύνολο των περιοχών της Π.Ε. Έβρου

 
 

3. Οι περιοχές, για τις οποίες οι υποψήφιοι, που κατοικούν σε αυτές κατά την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό με την ένταξή τους στον επικουρικό πίνακα υποψηφίων, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 (Α’ 138) και το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 6000/14/17-γ’ από 31-12-2019 Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων» (Β’ 4937), καθορίζονται ανάλογα με την περιοχή στις οποίες προκηρύσσονται θέσεις, ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Π.Ε. Έβρου Το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως