Προσλήψεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – 71 θέσεις εργασίας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 12/09/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό υπό όρους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εβδομήντα ενός (71) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων.

17  ΔΕ Φροντιστές / χειριστές εναέριων αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσκοινα

14  ΔΕ Υπάλληλοι υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών

6  ΔΕ Υπάλληλοι καταστήματος ειδών σκι

7  ΔΕ Πιστέρ – τραυματιοφορείς 

5  ΔΕ Χειριστές διαστρωτικών μηχανημάτων

3  ΥΕ Παρκαδόροι

19  ΔΕ Υπάλληλοι Καφετέριας, μπαρ, εστιατορίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α., 25001 Καλάβρυτα, υπόψη Κυρίας Μ. Γουρζέλα (τηλ. επικοινωνίας: 6942559999) ή προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στο Δήμο Καλαβρύτων, κα Μιχαλοπούλου Γιώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2692360403). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017.