Πρόσληψη 100 πτυχιούχων στο ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο

Πρόσληψη 100 πτυχιούχων στο ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων από το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τουςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνικό Κτηματολόγιο/Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, υπόψη κας Α. Διονυσοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 65 05 646, 210 65 05 766).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Υπηρεσίας μας, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αιγαίου, Αττικής, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Μακεδονίας – Θράκης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στα καταστήματα των Διευθύνσεων Δασών όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Παπάγου – Χολαργού, Σύρου – Ερμούπολης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Ρόδου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Πειραιώς, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών, Κοζάνης, Πρέβεζας, Φλώρινας, Θηβαίων, Χαλκιδαίων, Καρπενησίου, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων, Λαμιέων, Δελφών, Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Νικολάου, Ρεθύμνης, Χανίων, Δράμας, Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Έδεσσας, Κατερίνης, Κομοτηνής, Σερρών, Πολυγύρου, Ναυπλιέων, Τρίπολης, Πατρέων, Ζακύνθου, Πύργου, Κερκυραίων, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαμάτας και στα γεωγραφικά όρια των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό που θα προσληφθεί και στα δημοτικά καταστήματα της έδρας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όπου προκηρύσσονται θέσεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται οι εν λόγω δήμοι στους ανωτέρω) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προκήρυξη