Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Τυρνάβου

Πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο δήμο Τυρνάβου

H Kοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Τυρνάβου (ΚΕ.∆Η.Τ.) ως φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο Τυρνάβου, για την περίοδο 2018-2019 µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, θα προσλάβει 10 καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής εώς και 8(οκτώ) µήνες, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε ωριαία αποζηµίωσηΑπαραίτητα ∆ικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :

1. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.

7. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.

8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Προθεσµία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο, στα γραφεία Kοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου τυρνάβου (ΚΕ.∆Η.Τ.) Πληροφορίες στο τηλ. 2492350170-171

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο κατάστηµα του φορέα, στο κατάστηµα του δήµου Τυρνάβου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Τυρνάβου

Περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της έδρας του νοµού, εφόσον εκδίδονται

Η προκήρυξη