Πρόσληψη 1040 εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών ΕΣΕ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Πρόσληψη 1040 εξωτερικών συνεργατών – ερευνητών ΕΣΕ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

Καθορίζεται ο αριθμός των Ιδιωτών Συνεργατών στους οποίους η Ελληνική Στατιστική Αρχή μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση
Αριθμ. 7444/Α1-344 – ΦΕΚ Τεύχος B 3375/02.09.2019
Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1.040 Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικούς Συνεργάτες – Ερευνητές (ΕΣΕ)] στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τον αριθμό των Ιδιωτών Συνεργατών [Εξωτερικών Συνεργατών – Ερευνητών (ΕΣΕ)] σε χίλιους σαράντα (1.040), στους οποίους η Ελληνική Στατιστική Αρχή μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν. 3832/2010.

Οι παραπάνω χίλιοι σαράντα (1.040) Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικοί Συνεργάτες – Ερευνητές (ΕΣΕ)] που θα απασχοληθούν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν για την χρονική περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 30 Απριλίου 2020 για τη συλλογή δεδομένων  ερευνών

II. Το έργο που θα ανατεθεί στους Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικούς Συνεργάτες – Ερευνητές (ΕΣΕ)] θα περιλαμβάνει τα εξής:

Τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών). Ειδικότερα, το έργο του ΕΣΕ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΕΣΕ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με  τους υπευθύνους αυτών, οι ΕΣΕ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών.

III. Η ειδικότητα των ανωτέρω Ιδιωτών Συνεργατών [Εξωτερικών Συνεργατών – Ερευνητών (ΕΣΕ)] είναι αυτή του ερευνητή (συμπλήρωση ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών).

IV. Το έργο εκτελείται εκτός της έδρας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των εδρών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής (ΠΥΣ), χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από τη Διεύθυνση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

V. Το έργο που θα ανατεθεί στους ανωτέρω Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικούς Συνεργάτες – Ερευνητές (ΕΣΕ)] θα έχει διάρκεια μέχρι και οκτώ μηνών, από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 30 Απριλίου 2020.

VI. Το συνολικό ποσό της κατ’ αποκοπήν αμοιβής των χιλίων σαράντα (1.040) Ιδιωτών Συνεργατών [Εξωτερικών Συνεργατών – Ερευνητών (ΕΣΕ)] προκύπτει από τον αριθμό των πλήρως και ορθώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που θα παραδώσουν για τις έρευνες που θα τους ανατεθούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών

Θα ακολουθήσει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών και Κανόνες Επιλογής, Τοποθέτησης και Ανάθεσης Μονάδων Ερευνών

Δείτε την Διαδικασία Επιλογής Ιδιωτών Συνεργατών