Προσλήψεις στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Προσλήψεις στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί υποκατάστημα στους Δελφούς, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων:1  ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής

2 ΥΕ Καθαριστών / Καθαριστριών

1 ΥΕ Εργατών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω χώροι (Ξενώνας, Συνεδριακό Κέντρο, Υπαίθριο Θέατρο), κείμενοι σε επικλινή επίπεδα με μεγάλη υψομετρική διαφορά και σε διακριτά κτίσματα (δέκα), συνδέονται μεταξύ τους με συνεχή κλιμακοστάσια εξωτερικά και εσωτερικά, ενώ σε κανένα από τα κτίσματα δεν υπάρχει ανελκυστήρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία διοίκησης του Ε.Π.Κε.Δ.:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π.Κε.Δ.), Φρυνίχου 9, Αθήνα Τ.Κ. 105 58, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κυρίας Έφης Βασιλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210-3312781-5).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δελφών και ισχύει για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Η προκήρυξη