Πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

Πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

Πρόσληψη με Επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2018 – 2019ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποδείγματα αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται ανηρτημένα και διαθέσιμα στους διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr) και στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΓΕΝ, Μεσογείων 227-231, Αθήνα (τηλ. 210- 6598662).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται με την κατάθεση αυτών αυτοπροσώπως απευθείας στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, Σκαραμαγκάς, Τ.Κ. 12400) ή με συστημένη επιστολή προς Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για το Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ), Λεωφόρος Μεσογείων 229-231 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που είναι η 24 Ιουνίου 2018, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου, θα είναι θεωρημένα – αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα.

Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα έγγραφο δε θα γίνεται δεκτό. 27. Διευκρινήσεις – Πληροφορίες θα παρέχονται από το ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΠΝ), κάθε εργάσιμη μέρα από 08:30 – 14:00, στα τηλέφωνα 210 – 5531298 και 210 – 5531273.

Η προκήρυξη