Συνοριακός Σταθμός Κήπων Έβρου. Τουριστικά φυλλάδια

Αριθμ. 16703 – ΦΕΚ Β 2231 – 14.08.2014

Εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν. Έβρου για τη διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και τουριστικών οδηγών για την προβολή του τόπου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών και η εκμίσθωση χώρου στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων Ν. Έβρου για τη διανομή φυλλαδίων εμπορικών επιχειρήσεων του τόπου και τουριστικών οδηγών για την προβολή της περιοχής.

Η θέση για την τοποθέτηση οικίσκου για την ανωτέρω δραστηριότητα βρίσκεται 60 μέτρα δυτικά από το κεντρικό κτίριο του Σταθμού σε χώρο τελωνειακά μη ελεγχόμενο, κυριότητας EOT, συνολικού εμβαδού 4 τ.μ. όπως αναφέρεται στη με αριθμό 31468/25-4-2014 γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αποτυπώνεται στο συνοδευτικό σκαρίφημα του με αριθμό 1356/8-1-2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Το μίσθωμα του παραχωρούμενου χώρου της προηγούμενης παραγράφου θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

——–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 237),
β. του άρθρου 47 παρ. 4 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 263),
γ. των άρθρων 6, 280 παρ. Ι και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87),
δ. του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 147),
ε. του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
2. Την με αριθμό 20814/7-6-2001 κοινή απόφαση του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών» (ΦΕΚ Β΄ 796).
3. Την με αριθμό 31468/25-4-2014 γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά στην εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών, συγκεκριμένα διαφημιστικής εταιρείας για τη διανομή φυλλαδίων εμπορικών επιχειρήσεων του τόπου και τουριστικών οδηγών για την προβολή της περιοχής.
4. Το με αριθμό 12167/19.2.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το συνοδευτικό έγγραφο του τελωνείου Κήπων.
5. Το με αριθμό 1356/8.1.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το συνοδευτικό σκαρίφημα όπου αποτυπώνεται η ακριβής θέση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,