Τοποθέτηση αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

Αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ. 26519 – ΦΕΚ B 736 – 29.04.2015
Αντικατάσταση της αριθμ. A2γ/Γ.Π οικ. 112324/24−12−2014 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. 18757/31−1−2011 υπουργικής απόφασης –Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β)» (ΦΕΚ 3687 Β)

———-
Αριθμ. Α2γ/Γ.Π οικ. 112324 – ΦΕΚ B 3687 – 31.12.2014
Τροποποίηση της αριθμ. 18757/31−1−2011 Υπουργικής Απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β)