Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών

Οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 32/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 54/12.04.2017
Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας

Άρθρο 1
Οι δύο (2) οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών και οι οκτώ (8) οργανικές θέσεις των Εφετών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α’ και β του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α ́144) κατανέμονται από την 1η Ιουνίου 2017 στα Διοικητικά Εφετεία και Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας ως εξής:

Α) Προέδρων Εφετών Δ. Δ.
1. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11).
2. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12).

Β) Εφετών Δ. Δ.
1. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124).
2. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα επτά (37).
3. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα τέσσερις (14).
4. Τρεις (3) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα μία (41).
5. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).

Άρθρο 2
Οι οκτώ (8) οργανικές θέσεις των Παρέδρων-Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α ́144) κατανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 στα Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας ως εξής:

Παρέδρων – Πρωτοδικών Δ. Δ.
1. Πέντε (5) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν εβδομήντα έξι (176).
2. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οκτώ (18).
3. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).
4. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).

Άρθρο 3
Ανακατανέμουμε τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των Παρέδρων-Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας ως εξής:
Αυξάνουμε τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Παρέδρων-Πρωτοδικών Δ.Δ. στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου κατά δύο (2) οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8) με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των οργανικών θέσεων των Παρέδρων-Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών κατά μία (1) και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας κατά μία (1) οριζομένου πλέον του συνολικού αριθμού αυτών στα εν λόγω Δικαστήρια σε τρεις (3) και επτά (7) (αντί των υφισταμένων τεσσάρων (4) και οκτώ (8) αντιστοίχως).

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017

– – –

NOMOΣ 4429/2016 – ΦΕΚ A 199 – 21.10.2016
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 19

1. Από 1.12.2016 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
α) Των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20).
β) Των Εισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα οκτώ (48).
γ) Των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα δύο (142).

2. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: Των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακοσίους πενήντα ένα (251).

3. Από 1.6.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως:
α) Των Προέδρων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τρεις (73).
β) Των Εφετών κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολι- κού αριθμού αυτών σε διακοσίους πενήντα οκτώ (258).

4. Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: Των Παρέδρων – Πρωτοδικών κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πεντακοσίους δέκα (510)

NOMOΣ 4429/2016 – ΦΕΚ A 199 – 21.10.2016
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις