Αλλαγές στην δοκιμαστική κυκλοφορία οχημάτων

Αριθμ. 54607 – ΦΕΚ τεύχος Β 1358/26.02.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 143021/2020 (Β’ 5859) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αρ. 143021/2020 (Β’ 5859) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Επιτρέπεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, η δοκιμαστική κυκλοφορία, είτε προς πώληση, είτε προς επίδειξη ή δοκιμή στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας του ν. 4412/2016, είτε στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον ερευνητικό τομέα των μεταφορών, επιβατηγών, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο2, Ο3, Ο4 και μοτοσικλετών, που έχουν λάβει έγκριση τύπου και για τα οποία έχει εκδοθεί, κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία, Πιστοποιητικό Ταξινόμησης ή Δελτίο Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.). Οι διατάξεις της παρούσας που αφορούν φορτηγά αυτοκίνητα εφαρμόζονται ανάλογα και στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, τα οποία, εφόσον λάβουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας, μπορούν να κυκλοφορούν ελκόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται νέα περίπτωση ζ) ως εξής:

«ζ) φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, για την περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 3.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας που χορηγούνται, κατά τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον από τα δικαιούμενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, στο όνομα των οποίων εκδίδονται για τους σκοπούς της δοκιμαστικής κυκλοφορίας είτε προς πώληση, είτε προς επίδειξη ή δοκιμή στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, είτε στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον ερευνητικό τομέα των μεταφορών, επιβατηγών, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και των περ. β’ και γ’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.»

4. Η περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. ειδικώς για την περίπτωση λεωφορείων ηλεκτροκίνητων, υβριδικών, επαναφορτιζόμενων υβριδικών, φυσικού αερίου, υδρογόνου καθώς και πετρελαιοκίνητων κατηγορίας EURO 6d, που διατίθενται προς επίδειξη ή προς δοκιμή σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας του παραπάνω νόμου:
Τα πρόσωπα που επιβαίνουν στα υπό δοκιμαστική κυκλοφορία ανωτέρω λεωφορεία έχουν σχέση με τους ανωτέρω φορείς, απαγορευομένης της οποιουδήποτε άλλου είδους μεταφοράς.
Τα λεωφορεία αυτά οδηγούνται από οδηγούς είτε των εταιρειών κατασκευής, εμπορίας ή προμήθειας αυτών, είτε των ανωτέρω φορέων, είτε των κατά τόπον αρμόδιων συγκοινωνιακών φορέων, οι οποίοι κατέχουν την κατάλληλη άδεια οδήγησης σύμφωνα με το π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
Η δημόσια δοκιμαστική κυκλοφορία των εν λόγω λεωφορείων πραγματοποιείται σε απόσταση ακτίνας είκοσι (20) χιλιομέτρων από τα αμαξοστάσια των ανωτέρω φορέων.»

5. Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4 ως εξής:

Αρμόδιες για τη χορήγηση και ανανέωση των κατά την παρούσα παράγραφο στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες ΔΟ.Κ.) είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των Περιφερειών, όπου βρίσκεται η έδρα ή το υποκατάστημα των προσώπων ή των φορέων των περ. α’ έως και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 2».

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται περ. (γ) ως ακολούθως:

«γ. Ειδικώς για τη χορήγηση ή ανανέωση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας στο όνομα των προσώπων της περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 2, η υποβαλλόμενη αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι
(γα) ΦΕΚ σύστασης και καταστατικό του φορέα
(γβ) Αντίγραφο της συναφθείσας σύμβασης προμήθειας ή της διακήρυξης
(γγ) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης των λεωφορείων
(γδ) Κατάσταση με καταγεγραμμένους τους αριθμούς πλαισίου των λεωφορείων που θα τεθούν σε δοκιμαστική κυκλοφορία».

7. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«Ειδικώς για τη χορήγηση στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας που αφορούν στην περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 2, δεν καταβάλλεται το παράβολο για την ετήσια δοκιμαστική κυκλοφορία του οχήματος».

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης