Αναμνηστικά κέρματα για την Μαρία Κάλλας και τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 53/2023ΦΕΚ τεύχος Α 107/06.05.2023
Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2023 με θέματα: α) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ» και β) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους.

Άρθρο 1

1. Τίθενται σε κυκλοφορία νέα αναμνηστικά μεταλλικά κέρματα κυκλοφορίας των 2€, σε δύο παραστάσεις, με θέματα: α) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ» και β) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ».

2. Τα κέρματα αυτά κόπτονται-τυπώνονται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων ανά θέμα, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης των ως άνω κερμάτων είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2023.

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κερμάτων είναι αυτά των κυκλοφορούντων κερμάτων των 2€, όπως έχουν καθορισθεί στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/ 2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων, ανά θεματολογία, είναι:

Α) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ»
– Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απεικονίζεται το πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας. Περιμετρικά αναγράφεται η επιγραφή «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», το ανθέμιο (σήμα του Ι.Ε.Τ.Α.) και το έτος κοπής.
• Η ονομαστική αξία του κέρματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
• Περιμετρικά στο δακτύλιο του κέρματος τίθενται τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Στον εσωτερικό κύκλο του κέρματος (πυρήνα) απει-κονίζεται το πορτρέτο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Στο φόντο απεικονίζονται μαθηματικά σύμβολα. Περιμετρικά αναγράφεται η επιγραφή «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 1873-1950», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», το ανθέμιο (σήμα του Ι.Ε.Τ.Α.) και το έτος κοπής.
• Η ονομαστική αξία του κέρματος αναγράφεται μόνο στην κοινή όψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 «για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία».

Άρθρο 2

Οι ποσότητες των εν λόγω κερμάτων παραδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το προϊόν από τη διάθεση των κερμάτων μεταφέρεται σε πίστωση σχετικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 3

Στο παρόν προσαρτάται παράρτημα στο οποίο απεικονίζονται οι νέες παραστάσεις των εθνικών όψεων.

Άρθρο 4

Η κυκλοφορία των υφιστάμενων κερμάτων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αριθμ. 2/34986/0025 – ΦΕΚ τεύχος Β 3101/10.05.2023
Έκδοση συλλεκτικών προϊόντων Νομισματικού Προγράμματος 2023.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών νομισματικών προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος:

Α) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΡΤΑΣ BLISTER ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ», έως την ποσότητα των 6.000 τεμαχίων.

Β) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ (PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ», έως την ποσότητα των 3.000 τεμαχίων.

Γ) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΡΤΑΣ BLISTER ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», έως την ποσότητα των 3.000 τεμαχίων.

Δ) ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΚΕΡΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ (PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», έως την ποσότητα των 1.500 τεμαχίων