Αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών στο Δήμο Καλαμαριάς

οικοδομικές εργασίεςΑριθ. 21495 – ΦΕΚ Β 1025 – 24.04.2014

Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε όλη την περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς (ν. Θεσσαλονίκης).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 5) και 159 (παρ. 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14.7/27.7.1999 π.δ/τος (Δ’ 580).
2. Τις διατάξεις του ν. 1561/1985 «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (Α΄ 148).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά » (Β΄ 831) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Υ447/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Ταγαρά» (Β΄ 1015).
5. Το 15800/22-4-2014 έγγραφο του Δήμου Καλαμαριάς ν. Θεσσαλονίκης.
6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α, αποφασίζουμε:

1. Αναστέλλεται για τρεις (3) μήνες η έκδοση οικοδομικών αδειών και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε όλη την περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς (ν. Θεσσαλονίκης).

Της παραπάνω αναστολής εξαιρούνται:

α. Οικοδομικές άδειες και εργασίες που εκτελούνται με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα,

β. Επισκευές μνημείων.

γ. Οικοδομικές άδειες και εργασίες των παρ. 1α, 1ε, 1στ και παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79) σε οικόπεδα στα οποία δεν επέρχεται καμία πολεοδομική μεταβολή από την υπό έγκριση πρόταση αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.).

δ. Οικοδομικές εργασίες, οι οποίες εκτελούνται με νομίμως χορηγηθείσες άδειες, σε οικόπεδα στα οποία δεν επέρχεται καμία πολεοδομική μεταβολή από την υπό έγκριση πρόταση αναθεώρησης.

ε. Οικοδομικές άδειες και εργασίες των παρ. 1γ, 1ζ 1η, 1θ καθώς και αναθεωρήσεις νομίμως εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, χωρίς αύξηση συντελεστή δόμησης, αύξηση όγκου και αλλαγής χρήσης, σε οικόπεδα στα οποία δεν επέρχεται καμία πολεοδομική μεταβολή από την υπό έγκριση πρόταση αναθεώρησης του Γ.Π.Σ.

στ. Άδειες Νομιμοποίησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 «ΝΟΚ» χωρίς αύξηση συντελεστή δόμησης, αύξηση όγκου και αλλαγής χρήσης, σε οικόπεδα στα οποία δεν επέρχεται καμία πολεοδομική μεταβολή από την υπό έγκριση πρόταση αναθεώρησης του Γ.Π.Σ.

ζ. Εγκρίσεις αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄209/21-9-2011) σε οικόπεδα στα οποία δεν επέρχεται καμία πολεοδομική μεταβολή από την υπό έγκριση πρόταση αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. η. Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ