Ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία για το έτος 2014. Συμπλήρωση – τροποποίηση

allodapoi_ergasiaΑριθμ. 8055/192 – ΦΕΚ Β 640 – 14.03.2014

Συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 και των άρθρων 16 και 16Α του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005) όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 163/Α΄/16-6-1989).
4. Την υπ’ αριθμ. 27846/11-12-2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών – Εξωτερικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων (ΦΕΚ 2608/Β΄/23-12-08) με την οποία συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 12311/08 κοινή υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3386/2005 καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση και εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών» (ΦΕΚ 1063/Β΄/9-6-08), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17590/09/2-7-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1423/Β΄/16-7-2009) και τις υπ’ αριθμ. 12154/12-5-2011 (ΦΕΚ 826/Β΄) και 66881/16-12-2013 (ΦΕΚ 3300/Β΄) όμοιες.
5. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5.7.2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ Β΄/1667).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ 305/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου». (ΦΕΚ Β΄/1628/1-7-2013).
7. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ? Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).
8. α) την από 31-1-2014 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν. 3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 7922/31-1-2014 έγγραφό τους και β) την από 7-2-2014 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν. 3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 12749/7-2-2014 έγγραφό τους.
9. Το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας.
10. Τις διατάξεις της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β΄/206).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη συμπλήρωση της με αριθμ. 3411/90/ 3-2-2014 (ΦΕΚ Β/206) απόφασής μας, με τις κάτωθι παραγράφους, ως εξής:
ΣΤ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 4366 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 5
Εργάτες γης 14
Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος 1
Διδάκτορα Αμερικάνικης νομοθεσίας 1
Διδάκτορα Αμερικάνικων ασφαλιστικών και φορολογικών
προγραμμάτων 1
Διδάκτορα αμερικάνικης βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων 1
Διευθυντή διαχείρισης αμερικάνικων προγραμμάτων 1
Σύμβουλος αμερικάνικων επιδοτούμενων προγραμμάτων 1
Μηχανολόγος μηχανικός με ειδικότητα στην νανοτεχνολογία τρισδιάστατων εκτυπωτών 1
Συντηρητή μηχανημάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής 1
ΣΥΝΟΛΟ 27
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 3
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 5
Μπουφετζής με γνώσεις της σερβικής γλώσσας 3
ΣΥΝΟΛΟ 8
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 128
ΣΥΝΟΛΟ 128
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 13

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 3
Εργάτες γης 166
ΣΥΝΟΛΟ 169
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 17
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 1484
Εργάτες κτηνοτροφίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1485
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 148

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 14
Εργάτες γης 68
ΣΥΝΟΛΟ 82
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 8
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 1319
Εργάτες κτηνοτροφίας 8
ΣΥΝΟΛΟ 1327
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 132

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 3
Εργάτες γης 2
ΣΥΝΟΛΟ 5
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. –
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 309
Εργάτες κτηνοτροφίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 310
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 31

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 6
Εργάτες γης 3
ΣΥΝΟΛΟ 9
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 5
ΣΥΝΟΛΟ 5
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. –

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 13
Εργάτες γης 11
ΣΥΝΟΛΟ 24
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 2
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 7
Εργάτες κτηνοτροφίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 9
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 9
Εργάτες γης 7
ΣΥΝΟΛΟ 16
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 2
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 7
ΣΥΝΟΛΟ 7
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 119
ΣΥΝΟΛΟ 119
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 12

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 11
Εργάτες γης 12
ΣΥΝΟΛΟ 23
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 2
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 5
Εργάτες κτηνοτροφίας 5
ΣΥΝΟΛΟ 10
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 132
ΣΥΝΟΛΟ 132
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 13

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 11
Εργάτες γης 4
Πωλήτρια μαρμάρων με γνώσεις ταϋλανδέζικων, ινδονησιακών και κινεζικών 2
ΣΥΝΟΛΟ 17
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 2
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 10
ΣΥΝΟΛΟ 10
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. –
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 10
ΣΥΝΟΛΟ 10
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. –
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 10
ΣΥΝΟΛΟ 10
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 1
Εργάτες γης 7
ΣΥΝΟΛΟ 8
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 1
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 18
ΣΥΝΟΛΟ 18
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 2

Ζ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 230 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 197
ΣΥΝΟΛΟ 197
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 20

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπεύθυνος Εισαγωγών-Εξαγωγών, υπήκοος Αιγύπτου, με
γνώσεις αγγλικής, γαλλικής, αραβικής, ελληνικής γλώσσας 1
Διευθυντής πωλήσεων & έρευνας αγοράς (ΣΤΕΠ-92, ΚΩΔ.1233), υπήκοος Κίνας, με γνώση της κινεζικής γλώσσας και άριστη γνώση της κινεζικής αγοράς φωτοβολταϊκών 1
Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος ΗΠΑ, για αυθεντικό,
θεραπευτικό μασάζ για εγκύους 1
Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος Ιαπωνίας, για παραδοσιακό, αυθεντικό μασάζ για βρέφη 1
Εξειδικευμένος μασέρ, υπήκοος Κίνας (Θιβέτ), για
παραδοσιακό, αυθεντικό, θεραπευτικό, θιβετιανό μασάζ 1
ΣΥΝΟΛΟ 5
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες –

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (πλην του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαγείρους Ιαπωνικής Κουζίνας 2
Μάγειρας Ιαπωνικής Κουζίνας
(ΣΕΦ σε Ιαπωνέζικο εστιατόριο) 1
Εργάτες Ασιατικής Ζύμης 1
Σχεδιάστρια Τυπογραφικών Στοιχείων στα ΙΝΔΙΚΑ και
ΑΡΑΒΙΚΑ 1
Τεχνικό Βοηθό Παροχής Υπηρεσιών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό τηλεπικοινωνιών 1
ΣΥΝΟΛΟ 7
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1

2. Την αναρίθμηση της υπό στοιχείου ΣΤ παραγράφου της με αριθμ. 3411/90/ 3-2-2014 (ΦΕΚ Β΄/206) απόφασής μας, ως στοιχείο Η.

Κατά τα λοιπά, η με αριθμ. 3411/90/ 3-2-2014 (ΦΕΚ Β/206) απόφασή μας ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ