Απαγόρευση κυνηγίου σε εκτάσεις του Δήμου Χίου

ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3053/26.09.2016
Απαγόρευση κυνηγιού μέχρι τις 31-7-2019 σε έκταση εμβαδού τριάντα δυο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός στρεμμάτων (32.431 στρ.) που κάηκαν από τη πυρκαγιά στις 25-7-2016 εντός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων και Αγ. Γεωργίου Συκούση περιφερείας Δήμου Χίου.

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέχρι τις 31-7-2019 σε έκταση εμβαδού τριάντα δυο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός στρεμμάτων (32.431 στρ.) που κάηκαν από την πυρκαγιά στις 25-7-2016 εντός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων και Αγ. Γεωργίου Συκουση περιφερείας Δήμου Χίου, που ορίζεται ως εξής:

Βόρεια: Αρχίζει από την παραλία στη θέση Κοντορουδια και ακολουθώντας τον υφιστάμενο δασικό δρόμο με κατεύθυνση ανατολική διέρχεται από τις θέσεις Γιαννούλι, Καλαθά, Λοπαϊδι και φθάνει στη θέση Κουκουβά, όπου συναντά ανώνυμο ρέμα. Στη συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση νότια το ανώνυμο ρέμα μέχρι τη θέση Χωρή όπου συναντά το τέρμα του δρόμου ο οποίος έρχεται από τον επαρχιακό δρόμο Βέσσας – Λιθίου στη θέση Πλάγα – Κορέσι τον οποίο ακολουθεί μέχρι τον άσφαλτο. Κατόπιν ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Βέσσα μέχρι τον ελιγμό στη θέση Απισιά. Στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί ανοδικά το ρέμα Σταυρολάγκαδο μέχρι τον αυχένα του βουνού Μπαλή Γύρισμα.
Ανατολικά: Από το σημείο αυτό στο βουνό Μπαλή Γύρισμα και σε νοητή ευθεία με νότια κατεύθυνση συναντά τον δασικό δρόμο ‘’Καταπότες – Καμπί’’ στον ελιγμό του στη θέση Καταπότες τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση νότια μέχρι τον ελιγμό στη θέση Σκαφίδι. Από εκεί συνεχίζει αρχικά με κατεύθυνση νοτιοανατολική επί ανωνύμου ρέματος μέχρι να συναντήσει κτίσμα το οποίο είναι στο τέλος υφιστάμενης οδού την οποία ακολουθεί μέχρι την επαρχιακή οδό Βέσσας – Αγ. Γεωργίου.
Ακολουθεί την ανωτέρω επαρχιακή οδό με κατεύθυνση δυτική μέχρι να συναντήσει τον περιφερειακό της Βέσσας τον οποίο ακολουθεί μέχρι την επαρχιακή οδό Βέσσας – Αρμολίων. Στη συνέχεια ακολουθεί την επαρχιακή οδό μέχρι τη θέση Χριστός. Κατόπιν ακολουθεί τα όρια του υφιστάμενου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Σχινώνας – Μαγιάτικο» μέχρι τη θέση Αγ. Αναστασία όπου καταλήγει στη δημοτική οδό Πυργίου – Ελάτας.
Κατόπιν την ακολουθεί με νότια κατεύθυνση μέχρι στη θέση Κοντού.
Νότια: Από τη θέση Κοντού και με κατεύθυνση δυτική – βορειοδυτική ακολουθεί τον υπάρχοντα χωματόδρομο μέχρι τη θέση Βαθιά Λαγκάδα στο υφιστάμενο ποιμνιοστάσιο. Από το σημείο αυτό συνεχίζει επί χωματόδρομου νοτιοδυτικά μέχρι να συναντήσει το χωματόδρομο που οδηγεί από το χωριό Ολύμπους στην παραλία Ποταμοί. Τον ακολουθεί με κατεύθυνση προς Ολύμπους μέχρι το τετράστρατο στη θέση ‘’του Κρα η βρύση’’. Στη συνέχεια συνεχίζει επί του υφιστάμενου χωματόδρομου που έχει δυτική κατεύθυνση και διέρχεται από τις θέσεις Απαλάτες και Σταυρός μέχρι να συναντήσει το χωματόδρομο που οδηγεί στον Ι. Ναό Αγ. Αντωνίου. Από τη συμβολή των οδών και με νότια κατεύθυνση συνεχίζει επί του χωματόδρομου μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό Χίου – Λιμένα Μεστών στη θέση Λάκκοι.
Δυτικά: Συνεχίζει επί της επαρχιακής οδού μέχρι το Λιμένα Μεστών απ’ όπου και ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι τη παραλία στη θέση Κοντορουδια η οποία αποτελεί την αρχή του βόρειου ορίου.
Το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Δασών Χίου να εκδώσει απαγορευτική διάταξη θήρας σύμφωνα με το άρθρο 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 3 του Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/1975) και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2016-2017
Αριθμ. 45987 – ΦΕΚ B 1535 – 22.07.2015
Απαγόρευση θήρας όλων των θηραμάτων επ’ αόριστον πέριξ της λεκάνης κατάκλισης με νερό του φράγματος Καλαμωτής Χίου, σε έκταση εμβαδού (1.640) χιλίων εξακοσίων σαράντα στρεμμάτων στις θέσεις «Κατραρης − Κοριάρης − Καρυδιά − Τυλη − Τσουμπάρι κ.τ.λ.» των τοπικών κοινοτήτων Καλαμωτής και Κοινής περιφερείας Δήμου Χίου.

Αριθμ. 46324 – ΦΕΚ B 1481 – 16.07.2015
Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε έτη μέχρι και την 20−08−2020 σε έκταση εμβαδού (5.917) πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεπτά στρεμμάτων στις θέσεις «Λουράδα, Βιγλιά, Κούκος, Ψημοπούλου, Καραβάς, Κοκινίδι, Βουκλαστη, Αγ. Μαρίνα, Μάναγρος κ.τ.λ.» τοπικών κοινοτήτων Ολύμπων και Πυργιού περιφερείας Δήμου Χίου

Αριθμ. 46324 – ΦΕΚ B 1516 – 20.07.2015
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε έτη μέχρι και την 20−08−2020 σε έκταση εμβαδού (2.950) δυο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα στρεμμάτων στις θέσεις «Μετόχι, Πύργος, Τηγάνι, Μακριά Άμμος, Βαθιά Λαγκάδα, Πάρι, Ελίντα, Γυαλι κ.τ.λ. » τοπικών κοινοτήτων Σιδηρουντας και Αυγωνυμων περιφερείας Δήμου Χίου

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία έτη μέχρι και την 20−08−2018 σε έκταση εμβαδού (3.577) τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά στρεμμάτων στις θέσεις «Τρυπητή − Καλουλιμε — Παλιοπυργος − Αγ. Κοιλανή − Αγ. Μαρκέλλα − Λαμψα κ.τ.λ» των τοπικών κοινοτήτων Παρπαριάς και Βολισσού περιφέρειας Δήμου Χίου