Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων σε Βέροια και Πιερία

Αριθμ. ΔΑΔ: 87 – ΦΕΚ B 3473 – 23.12.2014
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στην περιοχή του Ν. Πιερίας όταν και όπου επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω:
• χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης
• κάλυψης πλήρως του εδάφους με χιόνι και
• παρατεταμένου παγετού
Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε φιλόνομος πολίτης.
Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, Ν. 996/1971, Ν. 177/1975 και της 414985/29−11−85 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87578/703/6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2014−2015.
Από τις διατάξεις της απόφαση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατερίνη, 1 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
—-
Αριθμ. ΔΑΔ: 46 – ΦΕΚ B 3473 – 23.12.2014
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Βέροιας, όταν και όπου επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και σε βαθμό που καλυφθεί πλήρως το έδαφος με χιόνι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων εξαιτίας αυτής της καταστάσεως.
Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε φιλόνομος πολίτης.
Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, Ν. 996/1971, Ν. 177/1975 και της 414985/29−11−85 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 87578/703/6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2014−2015.
Από τις διατάξεις της απόφαση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βέροια, 27 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρωτής Προϊστάμενη
Δασαρχείου Βέροιας
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ