Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της Καρδίτσας

Αριθμ. 731/64984 – ΦΕΚ Β 755 – 29.04.2015
Έγκριση ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της αριθμ. 974/96361/15−6−2012 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε, και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 21−8−2015 έως 20−8−2018 σε έκταση 1109,00 στρεμμάτων πέριξ του πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων στην Τ. Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή απεικονίζεται στα συνημμένα στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 15.000 και χάρτη περιοχής κλίμακας 1:20.000 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και της οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως:

————
Αριθμ. 1186/117512 – ΦΕΚ Β 2019 – 24.07.2014
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 1043/57734/30-5-2011 απόφασης Γ.ΓΑΑ.Θ-Σ.Ε, και Απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 21-8-2014 έως 20 – 8 – 2017 σε έκταση 8.500 στρεμμάτων των Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς – Παλιουρίου του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000, τα όρια της οποίας έχουν ως εξής:

ΒΟΡΕΙΑ: Από την διασταύρωση Τ.Κ. Παλιουρίου μέχρι την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί στη Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς .

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας – Κέδρου έως τα όρια του οικισμού Παλιουρίου, όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς .

ΝΟΤΙΑ: Από τα όρια του οικισμού Παλιουρίου, ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο έως τη διασταύρωση του δρόμου διέλευσης των φορτηγών της Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς . ΔΥΤΙΚΑ: Από τη διασταύρωση του δρόμου διέλευσης των φορτηγών της Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς έως τη διασταύρωση που οδηγεί στον κεντρικό οδικό άξονα προς Καρδίτσα.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ. Α.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 1 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Καρδίτσας
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ