Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Αριθμ. ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 – ΦΕΚ B 3120 – 20.11.2014

Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
Α. Η απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρεται με δίκτυα αγωγών μέσω κόμβων με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ.
Β. Η διαδικασία για την ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται/εξέρχεται προς/από τη χώρα μας από κόμβους (διασυνδέσεις) με άλλα κράτη−μέλη της Ε.Ε..
Γ. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εισαγωγή και εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, την παρακολούθηση των απλουστευμένων διαδικασιών, τον έλεγχο εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και τους εκ των υστέρων ελέγχους.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης