Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας έως 31-03-2018

Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας έως 31-03-2018

Από 1.1.2018 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων

Με διάταξη κατατεθέντος σχεδίου νόμου η δήλωση απόδοσης του τέλους υποβάλλεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εμπρόθεσμα έως το τέλος Μαΐου 2018ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
Δελτίο Τύπου

Από 1.1.2018 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, υποχρεούνται ανά τρίμηνο και μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου στην απόδοση του τέλους με την υποβολή δήλωσης στην ΑΑΔΕ.

Από 01-01-2018 οι καταναλωτές πληρώνουν 4 λεπτά την πλαστική σακούλα

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι σχετικές διατάξεις για την επιβολή του τέλους τροποποιούνται με τις διατάξεις του άρθρου 119 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου, «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις», το οποίο εκκρεμεί προς ψήφιση, ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση απόδοσης του τέλους υποβάλλεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εμπρόθεσμα έως το τέλος Μαΐου 2018 και όχι έως το τέλος Απριλίου, όπως προβλέπεται στο ως άνω νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε.

Προς τούτο θα προωθηθεί άμεσα και σχετική νομοτεχνική τροποποίηση των σχετικών κατατεθεισών διατάξεων.

Νόμος 4537/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 84/15.05.2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 119
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α ́ 179), που προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4496/2017 (Α ́ 170), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η Φορολογική Διοίκηση.
Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη Φορολογική Διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την  περίοδο στην οποία αφορά. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση υποβάλλεται το Μάιο του 2018.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του τέλους. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο έκδοσής της.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.».

2. Η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α του πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 καταργείται.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 20Α του ν. 2939/2001 καταργείται.

4. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α 170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α 179)»