ΑΣΕΠ 3E/2017. Πλήρωση 4 θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3E/2017) – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 22/29.06.2017
Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι προσληπτέοι στις ανωτέρω θέσεις Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού πρόκειται να επικουρούν τον Πρόεδρο του ΑΣΕ.Π. και κατόπιν απόφασης του Προέδρου τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π., στα αντικείμενα της επιστημονικής τους εξειδίκευσης ή/και επαγγελματικής τους εμπειρίας και ειδικότερα:

Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση ΕΕΠ «Πληροφορική (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Διαλειτουργικότητα)» (κωδ. 10001) πρόκειται να απασχοληθεί σε θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. τόσο ως «χρήστη», όσο και ως «πάροχο». Βασικό του μέλημα είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ Α.Σ.Ε.Π. και άλλων φορέων. Επιπρόσθετα και στα γενικότερα θέματα πληροφορικής που σχετίζονται με λογισμικό.

Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση ΕΕΠ «Εργασιακή / Οργανωσιακή Ψυχολογία» (κωδ. 10002) πρόκειται να απασχοληθεί σε ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής ή/και αξιολόγησης ή/και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (όπως, ενδεικτικά, τον σχεδιασμό και εφαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων, συνεντεύξεων, κριτηρίων αξιολόγησης, την ανίχνευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων κ.ά.), καθώς επίσης και σε γενικότερα ζητήματα που άπτονται της παρακίνησης, της εργασιακής ικανοποίησης και της επαγγελματικής υγείας του προσωπικού.

Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση ΕΕΠ:«Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Προγράμματα» (κωδ. 10003) πρόκειται να απασχοληθεί σε θέματα που αφορούν δράσεις σε προγράμματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών γενικότερα πολιτικών, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.

Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση ΕΕΠ: «Διοικητικό Δίκαιο» (κωδ. 10004) πρόκειται να απασχοληθεί με τη μελέτη
των υφισταμένων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων με σκοπό την υποβολή προτάσεων για νομοθετικές
βελτιώσεις, καθώς και με την παρακολούθηση της νομολογίας με στόχο τη μελλοντική σχετική εναρμόνιση των
αποφάσεων του ΑΣΕΠ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 8η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη

Το κείμενο της προκήρυξης 3Ε/2017