Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (Σ.Τ.) της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 74/10.09.2018 συνεδρίαση της, αποφάσισε την πρόσληψη επιστημόνων ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψηφίων διδακτόρων, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθήματος του προγράμματος σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:Χειμερινό Εξάμηνο

α/α Μάθημα Τύπος Μαθήματος (Υποχρεωτικό/Επιλογής)/ Απαιτούμενος τίτλος σπουδών

1 Υπολογισμός και Βελτιστοποίηση Ε Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το μάθημα

2 Υπολογισμός και Βελτιστοποίηση (μέρος του μαθήματος που αφορά εργαστήριο) Ε Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και μεταπτυχιακό δίπλωμα καθώς και εμπειρία συναφή με αυτά τα εργαστήρια μαθημάτων

3 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (μέρος του μαθήματος που αφορά εταιρικά πληροφοριακά συστήματα) Υ/Ε Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το μάθημα

4 Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων (μέρος του μαθήματος που αφορά παράλληλες και κατατεμημένες αρχιτεκτονικές) Ε Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το μάθημα

5 Δορυφορικά Δίκτυα (μέρος του μαθήματος που αφορά την τεχνοοικονομική ανάλυση δικτύων) Ε Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το μάθημα

6 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ/Ε Πτυχίο από Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή αντίστοιχο και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το μάθημα

7 Μέθοδοι και Εργαλεία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (μέρος του μαθήματος που αφορά εργαστήριο στις γλώσσες μοντελοποίησης) Υ Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το μάθημα

8 Μέρος του μαθήματος «Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών» Ε Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή συναφές και Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του μαθήματος

9 Εργαστήριο του μαθήματος «Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών» Ε Πτυχίο από Τμήμα Πληροφορικής ή συναφές και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του μαθήματος

Η σύμβαση του διδάσκοντα που θα επιλεγεί για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μπορεί να ανανεωθεί και για τα 2 επόμενα ακαδημαϊκά έτη, εφόσον δεν προκύψουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μάθημα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

– Αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία ενδιαφέρονται να διδάξουν

– Αντίγραφα τίτλων σπουδών

– Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει και το επιστημονικό έργο (και σε ηλεκτρονική μορφή)

– Βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας

– Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να βοηθήσει στην επιλογή.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξεταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου (Ομήρου 9, Ταύρος, Τ.Κ. 17778, υπόψη κ. Δανέλη Φωτεινής, τηλ. 210 9549402) μέχρι τις 28.09.2018 και ώρα 12:00.

∆ιευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης.

Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο.

Η εμπρόθεσμη υποβολή του αιτήματος συμμετοχής αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους υποψηφίους.

Η προκήρυξη