Χορηγία δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας. Λήψη δεύτερης σύνταξης

syntaxeisΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αθήνα 31/01/2014
Αρ. πρωτ.: Σ75/2

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας από το Δημόσιο.

Σχετικό: Το με αρ. πρωτ. Σ60/20/23.11.2000 Γενικό Έγγραφο.

Με αφορμή το με αρ. πρωτ. Φ 11221/12719/768/29.7.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας από το Δημόσιο, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η χορηγία των δημάρχων και προέδρων Κοινοτήτων εξομοιώνεται με σύνταξη Δημοσίου (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/νση Συντάξεων, σχετ. αρ. πρωτ. 58043/0092/15.5.2013 έγγραφο).

2. Με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο είχε διευκρινιστεί ότι θεωρούνται διπλοσυνταξιούχοι και δεν δικαιούνται κατώτατα όρια οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που λαμβάνουν χορηγία με την ιδιότητα του δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας από το Δημόσιο Ταμείο, εφόσον είχαν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 1/1/1985 και μετά ή, προκειμένου για τους συνταξιούχους από μεταβίβαση, εφόσον είχαν καταστεί συνταξιούχοι από την ημερομηνία αυτή και μετά.

3. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις ανωτέρω αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες έχει γίνει δεκτό ότι η χορηγία των δημάρχων και προέδρων Κοινοτήτων εξομοιώνεται με σύνταξη Δημοσίου, επισημαίνουμε ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης (εγκ. 52/2013) και ως προς τις αυξημένες χρονικές ή /και ηλικιακές προϋποθέσεις οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 1/1/1985 και μετά ή – προκειμένου για τους από μεταβίβαση συνταξιούχους -εφόσον το σχετικό δικαίωμα έχει αναγνωριστεί από 1/1/1985 και μετά.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας από το Δημόσιο, και ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θα γίνεται πλέον για τις αιτήσεις χορήγησης δεύτερης σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτού του εγγράφου.

Στο πλαίσιο δε των αρχών της χρηστής διοίκησης, δεν θα αναθεωρηθούν οι αποφάσεις συνταξιοδότησης που έχουν κρίνει διαφορετικά ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ανωτέρω προσώπων.

Ευνόητο είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του σχετικού εγγράφου ως προς τη μη χορήγηση του κατωτάτου ορίου σύνταξης στα ανωτέρω πρόσωπα.