Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης

Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χoρήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΞ7Μ-ΒΞΥ
Αθήνα , 24 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. : οικ. 34265

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χoρήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες»Σχετικά: 1. Έγγραφό μας υπ’ αριθμ. 13820/12 – 04 – 2013.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και με αφορμή ερωτήματα που προέκυψαν σάς διευκρινίζουμε ότι:

Σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης τα δύο σπερμοδιαγράμματα θα πρέπει να έχουν γίνει εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών .

– Ο έλεγχος για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV– 1, HIV– 2), ηπατίτιδας Β και C και σύφιλης ( VDRL ή RPR ) που απαιτείται στην εξωσωματική αφορά τόσο στη σύζυγο όσο και στο σύζυγο/σύντροφο .

– Στην εξωσωματική γονιμοποίηση απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου ( και όχι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Αν η υποβοήθηση αφορά άγαμη γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο συζεί παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών – δικαιούχων, τα ανωτέρω έγγραφα , εάν είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα .

– Στις προκλήσεις ωοθυλακιορρηξίας θα απαιτείται πλέον ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου και σε περίπτωση άγαμης γυναίκας  απλά η συναίνεση αυτής. Σε περίπτωση ελεύθερης ένωσης, η συναίνεση του άνδρα με τον οποίο συζεί παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

– Για τη χορήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες ο θεράπων ιατρός ειδικότητας θα πρέπει να αναφέρει στη γνωμάτευσή του την εβδομαδιαία δόση και τη διάρκεια της θεραπείας, το δε σπερμοδιάγραμμα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το τελευταίο έτος.

– Οι υφιστάμενες Επιτροπές εξέτασης Εξωσωματικής γονιμοποίησης, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες εξετάζουν όλα τα περιστατικά που προσέρχονται σε αυτές ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των ασφαλισμένων καθώς, μέχρι σήμερα και έως ότου μειωθεί στο ελάχιστο η αναμονή, δεν έχουν τεθεί αντίστοιχες περιοχές ευθύνης.

– Η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη και η ωχρινοτρόπος ορμόνη, σε σκευάσματα που περιέχονται από κοινού, δεν συνυπολογίζονται μέχρι τη συνολική δοσολογία των 5000 μονάδων γοναδοτροπινών (υπολογίζεται δηλαδή μόνο η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη).

– Η μέγιστη δοσολογία σκευασμάτων μενοτροπίνης είναι αυτή που ορίζεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ ανά περίπτωση.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί σε τέσσερις (4) συνολικά προσπάθειες δι έγερσης ωοθηκών ή και ενδομητρικής σπερματέγχυσης. Εάν δεν υπάρξει θετική έκβαση, το υπογόνιμο ζευγάρι μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση μέχρι τέσσερις φορές συνολικά και ανά τετράμηνο τουλάχιστον. Για τη διενέργεια εξωσωματικής μετά από πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας πρέπει να παρέλθουν τέσσερις μήνες. Μετά τη διενέργεια τεσσάρων προσπαθειών εξωσωματικής δεν εγκρίνονται προσπάθειες πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας / σπερματέγχυσης. Παράλληλα, το αναφερόμενο όριο των τεσσάρων προσπαθειών ανά περίπτωση αφορά μόνο σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης ή πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και όχι στη χορήγηση σε άνδρες.

Το πρότυπο έντυπο απόφασης των Επιτροπών που έχει κοινοποιηθεί (και εκ νέου επισυνάπτεται προς διευκόλυνσή σας) δεν αναφέρει (όπως δεν αναφέρει και το 13820/12 – 04 – 2013 έγγραφο) ότι πρέπει υποχρεωτικά η πρώτη προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να γίνει εντός τριών μηνών από τη λήψη της απόφασης. Στο έντυπο επισημαίνεται ότι η κρίση της επιτροπής θα αφορά σε δύο προσπάθειες οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 μήνες ούτε περισσότερο από ένα έτος. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των μονάδων που εγκρίνεται ανά προσπάθεια καθώς και ο υπολειπόμενος αριθμός προσπαθειών (μέχρι τις τέσσερις) θα πρέπει να αναγράφεται στο  βιβλιάριο ( με σφραγίδα της Επιτροπής ) αλλά και στην απόφαση που παραδίδεται στους ασφαλισμένους.

Όπως αναφέρεται και στο έντυπο της απόφασης των Επιτροπών, χρονικά περιθώρια υφίστανται μόνο σε περιπτώσεις πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στους άνδρες, η αγωγή ξεκινά και συνεχίζεται σύμφωνα και με τις εγκεκριμένες ενδείξεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Γ31/437/12 – 04 – 2013 έγγραφό μας, ενώ για κάθε αγωγή εκδίδεται απόφαση ΕπιτροπήςΓια λόγους ισότιμης μεταχείρισης των ασφαλισμένων , οι ιατροί των κατά τόπους Επιτροπών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν συγχρόνως να παραπέμπουν δικά τους περιστατικά στις Επιτροπές των οποίων είναι μέλη. Επιπρόσθετα, ο παραπέμπων ιατρός δύναται να είναι ιατρός Μονάδας Υγείας, ιατρός συμβεβλημένος ή πιστοποιημένος ή ιατρός Κρατικού Νοσοκομείου.

Συνταγές θα εκδίδονται από τους θεράποντες ιατρούς μετά την έγκριση των αρμόδιων Επιτροπών , ενώ η αγωγή θα αναγράφεται και στο βιβλιάριο με εμφανώς πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή.

Η ανώτερη δοσολογία γοναδοτροπινών ανά περίπτωση είναι σαφώς καθορισμένη στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγεία ς του ΕΟΠΥΥ και τα φαρμακεία οφείλουν να χορηγούν τις ορισθείσες ποσότητες και μόνον.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία των Επιτροπών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής επισυνάπτεται νέο, περισσότερο αναλυτικό έντυπο συγκεντρωτικής αναφοράς προς τη Διοίκηση. Επισημαίνουμε τη σημασία της αναλυτικής καταγραφής όλων των πεδίων του εν λόγω εντύπου και , ιδίως, του είδους της επιτελούμενης προσπάθειας δηλαδή:

– Σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης θα πρέπει να αναφέρεται η αιτία/διάγνωση

– η απλή πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο

– η σπερματέγχυση επίσης θα σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο .

Σε περιπτώσεις που προσέρχονται ασφαλισμένοι με νέο βιβλιάριο, το φαρμακείο θα ζητά το παλαιό και, σε περίπτωση απώλειας αυτού, θα πρέπει να ζητείται βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα η οποία θα αναφέρει εάν η ασφαλισμένη έχει λάβει σχετικό επίδομα . Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τον πραγματοποιηθέντα αριθμό προσπαθειών και θα τον αφαιρεί από τον συνολικά επιτρεπόμενο αριθμό αυτών.

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης θα προσκομίζεται παράλληλα υπογεγραμμένη από τον ιατρό έκθεση με την σφραγίδα του Νοσοκομείου/κλινικής.

Εάν από την εξέταση κάποιου περιστατικού οι εν λόγω Επιτροπές θεωρήσουν ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, μπορούν να τα ζητήσουν επανεξετάζοντας τους ασφαλισμένους σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών.

Συνημμένα : 3 σελίδες :
– νέα συγκεντρωτική αναφορά Επιτροπών
– επικαιροποιημένο ειδικό έντυπο πρόκλησης
– επικαιροποιημένο ειδικό έντυπο εξωσωματικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Δ. ΚΟΝΤΟΣ