Δικαιολογητικά άδειας εμπορικού αντιπροσώπου επιχειρήσεων εξωτερικού (εισαγωγές – εξαγωγές)

ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αφορά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, που θα δραστηριοποιηθούν ως αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού και θα διαμεσολαβούν στην πώληση των εμπορευμάτων τους επί προμήθεια.

Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να κατατεθούν, στο Επιμελητήριο τα σχετικά δικαιολογητικά (που προβλέπονται από τα Π.Δ. 219/30-5-91 και 249/28-6-93) από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει τα προσόντα άσκησης επαγγέλματος εμπορικού αντιπροσώπου και μπορεί να εγγραφεί στο Επιμελητήριο ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγής-εξαγωγής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1.   Αίτηση.
2.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι:

Α)
δεν  έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία, πλαστογραφία ή κατάχρηση ενσήμων, απιστία, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρεοκοπία, καταδολίευση δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.

Β)
α. δεν είναι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οιονδήποτε τρόπο και
β. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 4 του Π.Δ. 219/30-5-91, ήτοι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι δεν μπορούν να είναι ιδίως:

i. Tα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα του οργάνου έχουν την εξουσία να δεσμεύουν μια Εταιρία ή Ένωση προσώπων.
ii.   Οι εταίροι οι οποίοι έχουν νόμιμη εξουσία να δεσμεύουν τους άλλους εταίρους.
iii. Οι διαχειριστές που ορίζονται από το δικαστήριο, οι εκκαθαριστές ή οι σύνδικοι πτωχεύσεως.
3.   Πιστοποιητικό  ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη από το Πρωτοδικείο (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
4.   Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
5.   Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου ή Δημόσιας Εμπορικής Σχολής, ή άλλης αντίστοιχης ή ισότιμης προς αυτές Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
6.   Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας για τους Έλληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών επί πλέον άδεια παραμονής και εργασίας, και γι’ αυτούς η αμοιβαιότητα για την άσκηση επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου, βεβαιώνεται με ειδική κάθε φορά πιστοποίηση, που χορηγείται από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή(Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1.   Αίτηση.
2.   Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού ή ΦΕΚ στο οποίο θα αναφέρεται σαν σκοπός της εταιρίας «η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού» καθώς και η διάρκεια της εταιρίας.
3.   Ορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις αντιπροσωπευτικές εργασίες στο φυσικό πρόσωπο με:
α.  Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ για Α.Ε
β.  Απόσπασμα Πρακτικού Γεν. Συνελεύσεως για ΕΠΕ
γ.  Απόφαση των εταίρων για Ο.Ε & Ε.Ε

4.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του εκπροσώπου ότι:

Α)
δεν  έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία, πλαστογραφία ή κατάχρηση ενσήμων, απιστία, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρεοκοπία, καταδολίευση δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.

Β)
α. δεν είναι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οιονδήποτε τρόπο και
β. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 4 του Π.Δ. 219/30-5-91, ήτοι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι δεν μπορούν να είναι ιδίως:

i. Tα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα του οργάνου έχουν την εξουσία να δεσμεύουν μια Εταιρία ή Ένωση προσώπων.
ii.   Οι εταίροι οι οποίοι έχουν νόμιμη εξουσία να δεσμεύουν τους άλλους εταίρους.
iii. Οι διαχειριστές που ορίζονται από το δικαστήριο, οι εκκαθαριστές ή οι σύνδικοι πτωχεύσεως.
5.   Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο για το φυσικό πρόσωπο ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
6.   Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο για το φυσικό και το νομικό πρόσωπο (για το νομικό πρόσωπο, μόνο αν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας, συμπληρώνονται οι σελίδες 1,2).
7.   Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης αντίστοιχης ή ισότιμης προς αυτό Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
8.   Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας για τους Έλληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών επί πλέον άδεια παραμονής και εργασίας, και γι’ αυτούς η αμοιβαιότητα για την άσκηση επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου, βεβαιώνεται με ειδική κάθε φορά πιστοποίηση, που χορηγείται από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

i. Τα πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη ισχύ.
ii.Σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι αλλοδαπός υπήκοος και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, απαιτείται επίσης η προσκόμιση πιστοποιητικού «περί μη πτωχεύσεως» καθώς και «δικαστικής συμπαράστασης», εν ελλείψει δε αυτών ισοδύναμου εγγράφου που χορηγείται από αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως και που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας .
iii. Σε περίπτωση που προσκομίζεται ισοτιμία ή αντιστοιχία για τίτλους σπουδών αλλοδαπής, χρειάζεται βεβαίωση, επίσημη μετάφραση και αντίγραφο του πτυχίου.