Δημοψήφισμα 2015. Εγκύκλιος ΥΠΕΣ. Πληροφορίες και οδηγίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αθήνα 28 Ιουνίου 2015
ΑΔΑ: 60Θ8465ΦΘΕ-ΝΜΛ
Αριθ. Πρωτ. : 21810
Αριθ. Εγκυκλίου: 19

ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015»

Μάθε που ψηφίζεις

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4023/2011 «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος» (Α ́ 220), τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012, Α ́ 57 ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα (άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4023/2011) και το Π.Δ.38/28.6.15 (ΦΕΚ 63/Α/28.6.2015)

Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν διεξοδικά και λεπτομερειακά τα θέματα στα οποία αναφέρονται. Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου και έχοντας  την κύρια ευθύνη για την οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, θεωρεί ότι, η παρούσα συνοπτική εγκύκλιος, θα αποτελέσει χρήσιμο ενημερωτικό οδηγό για όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής αυτού.

Στην εγκύκλιο αυτή, περιγράφονται όλα τα στάδια της διαδικασίας, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες όλων των συντελεστών, ενώ επισημαίνονται και οι νόμιμες προθεσμίες, μέσα στις οποίες οφείλουν να ενεργήσουν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Επισημαίνεται εδώ ότι αρμόδιος για τη διοργάνωση και τη διενέργεια του δημοψηφίσματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια (νομό) είναι ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού (άρθρο 23 ν. 4023/2011), ενώ αρμόδιος για όλους τους δήμους του Νομού Αττικής είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής (άρθρο 22 ν. 4023/2011).

Αρμόδια για τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις ενέργειες είναι τα Πρωτοδικεία της έδρας κάθε νομού.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρμόδιο για τις εκλογικές περιφέρειες Α ́και Β ́Αθηνών και Νομού Αττικής.

Το Πρωτοδικείο Πειραιά για τις εκλογικές Περιφέρειες Α ́και Β ́ Πειραιώς και

το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για τις εκλογικές Περιφέρειες Α ́και Β ́Θεσσαλονίκης.

Αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκλογική Περιφέρεια του νομού Λασιθίου είναι το Πρωτοδικείο που εδρεύει στη Νεάπολη Λασιθίου (άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4023/2011) σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 3,4 και 5 του π.δ. 26/2012).

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος περιέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία του δημοψηφίσματος, για το δικαίωμα του εκλέγειν και για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αμέσως μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, ενώ αναλύεται και ο τρόπος ψηφοφορίας, εξαγωγής και ανακοίνωσης του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος