ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ. Πρόσληψη 20 ατόμων

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες