ΕΦΚΑ. Τι χρειάζεται για την εκπροσώπηση των Πολιτών στις διοικητικές αρχές

ΕΦΚΑ. Τι χρειάζεται για την εκπροσώπηση των Πολιτών στις διοικητικές αρχές

Για την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές,  ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.Τα παραπάνω ισχύουν και κατά την εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους

Διευκρινήσεις σχετικά με την πληρεξουσιότητα και τη χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων

ΕΦΚΑ – Εγκύκλιος 23/9-5-2018

ΘΕΜΑ: «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές».

Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές αρχές θέτουμε υπόψη σας ότι ο εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

Στη συνέχεια παρέχουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με την πληρεξουσιότητα και τη χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων.

Συγκεκριμένα, για τα θέματα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 211 έως και 225 του Αστικού Κώδικα.

Α) Πληρεξουσιότητα: είναι η εξουσία αντιπροσώπευσης που παρέχεται με δικαιοπραξία. Οι πράξεις για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν από τον αντιπρόσωπο προσδιορίζονται μέσα στο ίδιο το πληρεξούσιο έγγραφο. Ανάλογα με το πόσο ευρεία είναι η δυνατότητα του αντιπροσώπου να πράττει για λογαριασμό του πληρεξουσιοδοτούντος, τα πληρεξούσια έγγραφα διακρίνονται σε γενικά και ειδικά:

Με το γενικό πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται στον αντιπρόσωπο ευρεία δυνατότητα δράσης  (π.χ. η πληρεξουσιότητα που παρέχεται για όλες τις απαραίτητες ενέργειες κύριες και παρεπόμενες, για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης).

Με το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο η εξουσία του αντιπροσώπου περιορίζεται σε συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες καθορίζονται ρητά.

Η πληρεξουσιότητα παύει για λόγους γενικούς όπως:

πλήρωση προθεσμίας, η γεγονότος, για λόγους που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα, όπως ανάκληση, θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα.

Επίσης, η πληρεξουσιότητα παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται.

Β) Εξουσιοδότηση: Δεν ρυθμίζεται άμεσα στον νόμο, είναι διαφορετική από την πληρεξουσιότητα, με την οποία συγγενεύει μόνο ως προς τη δομή και τη λειτουργία.

Οι διατάξεις της πληρεξουσιότητας μπορούν να εφαρμοστούν κατ’ αναλογία για την εξουσιοδότηση, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Αναφορικά με την ισχύ της εξουσιοδότησης, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, δεν καθορίζεται συγκεκριμένο διάστημα ισχύος της προς τρίτο πρόσωπο, αλλά η ισχύς της εξαρτάται από το είδος της έννομης σχέσης για την οποία έχει δοθεί.

Εξουσιοδότηση που δόθηκε για την διεκπεραίωση συγκεκριμένης υπόθεσης, ισχύει μέχρι την περάτωση αυτής, ενώ θεωρείται ότι ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες, οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό  την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης και ότι ο ίδιος εξουσιοδοτών δε θα έχει ανακαλέσει την εξουσιοδότησή του.Τέλος, τονίζουμε ότι το έγγραφο της εξουσιοδότησης εκδίδεται για μια αιτία, επιδεικνύεται πάντα το πρωτότυπο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρει όλα τα τυπικά στοιχεία της εγκυρότητάς της (δηλαδή να αναφέρονται ειδικώς οι ενέργειες για τις οποίες παρέχεται η εξουσιοδότηση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται, ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, βεβαίωση του γνησίου υπογραφής).

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Τα παραπάνω ισχύουν και κατά την εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους.

Πιο συγκεκριμένα, ο δικηγόρος που προσέρχεται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πολίτη για να υποβάλει αίτηση ή να παρακολουθήσει την πορεία της υπόθεσής του με τη λήψη πληροφοριών ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, πρέπει να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον ενδιαφερόμενο είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με εξουσιοδότηση ή οποία φέρει την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή

Η εγκύκλιος ΕΦΚΑ 23/9-5-2018