Έγκριση του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Aριθ. ΓΠ/οικ/90281 – ΦΕΚ Β 2467 – 02.10.2013
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 10,16,18 και 19 του ν. 4052/ 2012 (ΦΕΚ Α΄41).
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2912/2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 19389 (ΦΕΚ Β΄ 3356/ 17.12.2012) και την υπ’ αριθμ. 82961 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2219/09-09-2013).
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88814 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ, 463/ 26.09.13), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».
9. Το υπ’ αριθμ. 74823 (27/09/2013) έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, για τη διαβίβαση των αρχείων της θετικής λίστας και το πρακτικό υπ’ αριθμ. 1 της 27/9/2013 συνεδρίασης της επιτροπής.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού Καταλόγου, ο οποίος επισυνάπτεται εις την παρούσα.
Τα φάρμακα για τα οποία δεν θα πληρωθεί το αναλογούν ποσό (entry fee) για την συμπερίληψή τους μέχρι τις 04.10.2013 θα αφαιρεθούν από τον θετικό κατάλογο των συνταγογραφούμενων και την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. οικ. 29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β΄ 692) υπουργική απόφαση.