Εισαγωγή στον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής Υπουργείου Εξωτερικών

Εισαγωγή στον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής Υπουργείου Εξωτερικών

Με διαγωνισμό η εισαγωγή υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 91/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 214/12.11.2021
Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 1
Προκήρυξη Διαγωνισμού

1. Προκειμένου να εισαχθούν υποψήφιοι υπάλληλοι στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, προκηρύσσεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών διαγωνισμός που γίνεται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περίληψης της σχετικής προκήρυξης σε τέσσερις (4) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Η προκήρυξη ορίζει την ημέρα και την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, τον τόπο διεξαγωγής του και τον αριθμό των υποψηφίων που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό, μετά την επιτυχία τους στον διαγωνισμό. Εάν, για τεχνικούς λόγους, αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζει άλλον τόπο που γνωστοποιείται έγκαιρα στους υποψηφίους.

Άρθρο 2
Διάρκεια και διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε συνεχείς ημέρες χωρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσημες ημέρες αργίας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων.

2. Εάν δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη του διαγωνισμού την ημέρα που ορίσθηκε, ορίζεται από τον Υπουργό νέα ημέρα έναρξής του, μεταγενέστερη της αρχικής ορισθείσης. Η αναβολή αυτή δεν δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους υποψηφίους εκτός από αυτούς που έγιναν ήδη δεκτοί.

3. O διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια. Τα στάδια είναι όσα και τα εξεταζόμενα μαθήματα. Μετά το πέρας κάθε σταδίου εξάγονται αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 9 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 3
Προσόντα Υποψηφίων

1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται, εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 319 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών: α) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογίας Η/Υ, Ηλεκτρονικών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού, β) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού.

2. Ο υποψήφιος υποβάλλει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών σχετική αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, το οποίο έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, και το οποίο περιέχει τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ονόματα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία, έτος και τόπο γέννησης, τόπο διαμονής, αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, στρατιωτικό αριθμό για τους άρρενες, στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματική εμπειρία από τότε που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του, τίτλο σπουδών, σύμφωνα με την περ.α της παρ. 1, τυχόν κατεχόμενους συναφείς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τυχόν πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών εκτός της αγγλικής (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά). Επίσης, ο υποψήφιος δηλώνει υπευθύνως ότι κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχει τα γενικά προσόντα του άρθρου 319 και τα ειδικά προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 401 του ν. 4781/ 2021. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλους τους απαιτούμενους από την προκήρυξη τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά αναγνώρισης ισοτιμίας/αντιστοιχίας τίτλων σπουδών αλλοδαπής σε ευκρινή αντίγραφα και εφόσον πρόκειται για τίτλους αλλοδαπής να συνοδεύονται από φωτοτυπία επίσημης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. Στην προκήρυξη μπορεί να ορίζεται ότι η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αποκλειομένης στην περίπτωση αυτή της αυτοπρόσωπης κατάθεσης ή της υποβολής με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή με συνδυασμό όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω μεθόδων υποβολής υποψηφιότητας.

Εφόσον ο υποψήφιος επιθυμεί να συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα, πρέπει:
α) ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων ή εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα σπουδών. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν αα) ευκρινή φωτοτυπία του μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και ββ) βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους, προκειμένου να είναι εφικτή η αξιολόγηση της συνάφειας και επάρκειας της επιμέρους διδακτέας ύλης που αντιστοιχεί στον προσκομιζόμενο τίτλο με την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη.
γγ) Αν ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

β) για την πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών (εκτός της αγγλικής), ο υποψήφιος θα προσκομίσει τα κατά περίπτωση αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ξένων γλωσσών επιπέδου πολύ καλής γνώσης, όπως αυτά προβλέπονται στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων μέσω ΑΣΕΠ.

3. Ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν στοιχεία, εφόσον αυτά αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος βεβαιώνει πάνω στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό την ύπαρξη αυτών των στοιχείων. Στην περίπτωση που η προκήρυξη ορίζει ότι η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, επισυνάπτεται σε αυτήν αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

4. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων στο άρθρο 319 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών γενικών προσόντων διορισμού, οι υποψήφιοι, που θα περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα αναγκαία δικαιολογητικά (ιατρικές γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, με τις οποίες πιστοποιείται ότι έχουν την υγεία και φυσική ικανότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν πάσχουν από τα σοβαρά νοσήματα που αναγράφονται στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν.4781/2021 και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης, εξαιρουμένων των δικαιολογητικών διορισμού που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τη Διοίκηση. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας δεν πραγματοποιείται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι. Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών των επιτυχόντων υποψηφίων: α) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γέννησης, β) πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής, γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.

Άρθρο 4
Επιτροπή Εξετάσεων

1. Το διαγωνισμό διεξάγει τριμελής Επιτροπή Εξετάσε-ων, η οποία έχει τη γενική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, ως Πρόεδρο και δύο υπαλλήλους του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, με βαθμό τουλάχιστον Τμηματάρχη Α΄, ως μέλη. Τα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, δύο Γραμματείς του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών, και οι αναπληρωτές τους καθώς και οι επιτηρητές του διαγωνισμού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδίδεται τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
2. Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης, χωρίς να αποτελούν μέλη της Επιτροπής, οι εξεταστές, Ομότιμοι Καθηγητές ή μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. γνωστικού αντικειμένου συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.
3. Η Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων, στο οποίο αναφέρονται τα στάδια του διαγωνισμού (γραπτή δοκιμασία, προφορική δοκιμασία και πρακτική άσκηση) και η σειρά εξετάσεως των μαθημάτων. Έργο των Γραμματέων του διαγωνισμού και των αναπληρωτών τους είναι η προετοιμασία του διαγωνισμού, η υποβοήθηση της Επιτροπής Εξετάσεων και των λοιπών εξεταστών, η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων του διαγωνισμού, η υποχρέωση για τη σύνταξη του Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση όλων των σταδίων αυτής μέχρι και την έκδοση του Πρακτικού Αποτελεσμάτων της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

 
 

Άρθρο 5
Εξεταζόμενα μαθήματα

1. Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
α) Ελληνική Γλώσσα
β) Ανάλυση, Σχεδίαση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
γ) Προγραμματισμός Η/Υ – Βάσεις Δεδομένων
δ) Δίκτυα Υπολογιστών – Τηλεπικοινωνίες
ε) Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών
στ) Αγγλική Γλώσσα

2. Ειδικότερα:

α. Ελληνική Γλώσσα:
αα. Γραπτή δοκιμασία (Έκθεση Ιδεών): Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα γενικού περιεχομένου με σκοπό να κριθεί η ικανότητα τους στη σύνθεση ενός κειμένου, στην ορθή έκφραση και διατύπωση με σαφήνεια των εννοιών στην ελληνική γλώσσα, καθώς και η σύνταξη και ορθογραφία. Για τη γραπτή αυτή, εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών.
ββ. Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι κρίνονται στην ικανότητα χειρισμού της ελληνικής γλώσσας σε ένα θέμα και ειδικότερα εξετάζεται η ερμηνευτική, εννοιολογική έκφραση, απόδοση και ανάλυση περιεχομένου και το επίπεδο της πολύ καλής γνώσης χρήσης της ελληνικής γλώσσας.

β. Ανάλυση, Σχεδίαση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ):
Η εξέταση στο μάθημα αυτό συνίσταται σε γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν θέματα από τα παρακάτω αναφερόμενα κεφάλαια με σκοπό να κριθεί η επάρκεια των γενικών τους γνώσεων. Για τη γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών.
αα) Κύκλος ζωής ανάπτυξης ΠΣ. Οργανωσιακή θεώρηση, δραστηριότητες οργανισμού, λειτουργικά είδη ΠΣ. Ανάλυση απαιτήσεων. Μοντελοποίηση λειτουργιών και δεδομένων, Ενοποιημένη Γλώσσα Σχεδίασης Προτύπων. Αρχιτεκτονικές ΠΣ. Διεπαφές χρήσης ΠΣ: αρχές σχεδίασης διεπαφών χρήσης, σχεδίαση εισόδου και εξόδου. Διαχείριση ανάπτυξης ΠΣ: μέθοδοι ανάπτυξης, πρότυπα, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση έργου.
ββ) Ανάλυση Επικινδυνότητας ΠΣ και Κρίσιμων Υποδομών: Στόχοι, δυνατότητες και περιορισμοί τεχνικών ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας. Έλεγχος Προσπέλασης: Ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, αγνωστικά και πιθανοτικά πρωτόκολλα, βιομετρικές τεχνολογίες. Συμμετρική και Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. Υποδομές Δημόσιου Κλειδιού (PKI). Ψηφιακές υπογραφές/πιστοποιητικά. Ιομορφικό Λογισμικό: Οριοθέτηση και ταξινόμηση. Δούρειοι ίπποι, αναπαραγωγοί (worms), προγράμματα ιοί. Αλγοριθμική προσέγγιση. Πολιτικές, μέθοδοι και τεχνικές προληπτικής και κατασταλτικής αντιμετώπισης. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ασφάλεια ασύρματων τοπικών δικτύων. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Ιδιωτικότητα (privacy) και προστασία προσωπικών δεδομένων. Ασφάλεια στο Cloud Computing και Internet of Things. Στρατηγικές ασφάλειας και προάσπισης ιδιωτικότητας. Πρωτόκολλα ασφάλειας στο διαδίκτυο (IPSEC, SSL/TLS, SSH)

γ. Προγραμματισμός Η/Υ – Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ):
Η εξέταση στο μάθημα αυτό συνίσταται σε γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν σε γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής τους εφαρμογές προκειμένου να κριθεί η ικανότητά τους στην σύνθεση ενός προγράμματος. Επίσης οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν θέματα από τα παρακάτω αναφερόμενα κεφάλαια με σκοπό να κριθεί η επάρκεια των γενικών τους γνώσεων. Για την γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών.
αα) Θεωρητικό υπόβαθρο ΒΔ (Σχεσιακό Μοντέλο, Σχεσιακή Άλγεβρα), Σχεδίαση ΒΔ (Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων, Θεωρία Κανονικοποίησης), Γλώσσα SQL, Φυσική οργάνωση ΒΔ (αρχεία και ευρετήρια, επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτημάτων), Διαχείριση δοσοληψιών (έλεγχος συνδρομικότητας, διαδικασίες ανάκαμψης). Επίλυση προβλημάτων και μέθοδοι αναζήτησης.

δ. Δίκτυα Υπολογιστών -Τηλεπικοινωνίες:
Η εξέταση στο μάθημα αυτό συνίσταται σε γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν θέματα από τα παρακάτω αναφερόμενα κεφάλαια με σκοπό να κριθεί η επάρκεια των γενικών τους γνώσεων. Για τη γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών.
αα). Αρχές σχεδίασης, αρχιτεκτονική κατά επίπεδα, μετάδοση πληροφορίας, ενθυλάκωση, μεταγωγή, πολυπλεξία. Μοντέλο OSI TCP/IP Στοίβα. Φυσικό επίπεδο: διάδοση σημάτων, οπτική μετάδοση, συγχρονισμός και framing, ψηφιοποίηση πληροφορίας. Επίπεδο ζεύξης δεδομένων: πρωτόκολλα και τοπικά δίκτυα. Επίπεδο δικτύου: ονοματοδοσία και διευθυνσιοδότηση, πρωτόκολλα δρομολόγησης, έλεγχος συμφόρησης, σχεδίαση δικτύου, Επίπεδο μεταφοράς: πρωτόκολλα UDP και TCP. Επίπεδο εφαρμογής: HTTP. Ασύρματες Επικοινωνίες. Δίκτυα Ευρείας Ζώνης. Δορυφορικά Δίκτυα.

ε. Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών:
Οι υποψήφιοι καλούνται σε πρακτική δοκιμή ικανότητας στην εγκατάσταση, συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΗΥ) και επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό ο κάθε υποψήφιος θα χρησιμοποιεί τα μέσα που θα του διατεθούν και προϋποθέτει βασικές γνώσεις: (αα) λειτουργίας των ΗΥ, μέσων αποθήκευσης και των περιφερειακών του, (ββ) λειτουργικών συστημάτων και βασικών εφαρμογών, (γγ) διευθυνσιοδότησης ΙΡ και πρωτοκόλλων επικοινωνίας και (δδ) αρχών λειτουργίας εικονικών μηχανών (vm, containers).

στ. Αγγλική Γλώσσα:
αα. Γραπτή δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να μεταφράσουν κείμενα από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και από την αγγλική στην ελληνική. Για την γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται χρόνος μίας (1) ώρας για κάθε μετάφραση με συνολικό χρόνο της δοκιμασίας δύο (2) ώρες.
ββ. Προφορική δοκιμασία: Ανάγνωση αγγλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην αγγλική.

Άρθρο 6
Γραπτή και προφορική δοκιμασία

1. Η δοκιμασία στα εξεταζόμενα μαθήματα του διαγωνισμού συνίσταται κατά περίπτωση σε: α) γραπτή β) προφορική και γ) πρακτική άσκηση.
α. Γραπτή δοκιμασία:
αα. Για τη γραπτή δοκιμασία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων και ο εξεταστής ή οι εξεταστές επιλέγουν, την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος, τρεις (3) τουλάχιστον ομάδες θεμάτων, πλην του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας, για το οποίο επιλέγουν τρία (3) τουλάχιστον θέματα γενικού περιεχόμενου για ανάπτυξη και του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας, για το οποίο επιλέγουν τρία (3) τουλάχιστον ζεύγη κειμένων σε ελληνική και αγγλική γλώσσα για μετάφραση στην αγγλική και ελληνική γλώσσα αντίστοιχα. Η τελική επιλογή των ανωτέρω θεμάτων γίνεται με κλήρωση πριν την έναρξη της γραπτής εξέτασης του οικείου μαθήματος, ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων, των παρευρισκομένων μελών της Επιτροπής, του εξεταστή και ενός τουλάχιστον Γραμματέα. Για τις ανωτέρω ενέργειες οφείλει να γίνει σχετική μνεία στο τηρούμενο από τους Γραμματείς του Διαγωνισμού Πρακτικό Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από όσους υπογράφουν το Πρακτικό Αποτελεσμάτων της παρ.2 του άρθρου 9 του παρόντος.
ββ. Η γραπτή δοκιμασία γίνεται υπό την επίβλεψη του Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων ή του αναπληρωτή του, του οικείου εξεταστή ή του αναπληρωτή του και ενός τουλάχιστον εκ των δύο Γραμματέων. Απαγορεύεται στους διαγωνιζομένους να αλληλοβοηθούνται κατά την ώρα της δοκιμασίας και να χρησιμοποιούν βιβλία ή σημειώσεις ή ηλεκτρονικές συσκευές με ποινή αποβολής τους από το διαγωνισμό. Οι επιτηρητές που παρίστανται στην γραπτή εξέταση φροντίζουν για την τήρηση των ανωτέρω. Σε περίπτωση αποβολής διαγωνιζομένου για το λόγο αυτό, ο ένας από τους δύο Γραμματείς συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων και τον εξεταστή του μαθήματος. Εάν υποψήφιος δεν εμφανισθεί κατά την γραπτή εξέταση του μαθήματος αποκλείεται από την υπόλοιπη εξέταση.
γγ. Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην πάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου, τα οποία καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί. Μετά το πέρας της εξετάσεως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος τα διορθώνει και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.
β. Προφορική δοκιμασία:
αα. Η προφορική δοκιμασία γίνεται δημόσια παρουσία των υποψηφίων και παρευρίσκονται σε αυτήν τουλάχιστον ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ή ο αναπληρωτής του, ο εξεταστής ή οι εξεταστές του μαθήματος ή οι αναπληρωτές τους και ένας από τους Γραμματείς. Ερωτήσεις υποβάλλονται μόνο από τον εξεταστή κάθε μαθήματος.
ββ. Για την προφορική δοκιμασία στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα, ο εξεταστής ή οι εξεταστές κάθε μαθήματος προετοιμάζουν αριθμό ερωτήσεων, που γράφονται σε κλήρους ισάριθμους πλέον ενός με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων.
γγ. Η σειρά εξέτασης κάθε διαγωνιζομένου καθορίζεται με κλήρο πριν την έναρξη της εξέτασης του οικείου μαθήματος. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή προσέρχεται κάθε υποψήφιος και λαμβάνει από την κληρωτίδα μία από τις ερωτήσεις κλήρους που έχουν προετοιμαστεί και αντιστοιχούν σε ορισμένο για ανάγνωση κείμενο. Εξέταση στην ίδια ερώτηση άλλου διαγωνιζομένου απαγορεύεται. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο που το υπογράφει. Για τις ανωτέρω ενέργειες οφείλει να γίνει σχετική μνεία στο τηρούμενο από τους Γραμματείς του Διαγωνισμού Πρακτικό Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από όσους υπογράφουν το Πρακτικό Αποτελεσμάτων της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.
γ. Πρακτική άσκηση:
Η πρακτική άσκηση διενεργείται σε μικρές ομάδες υποψηφίων (τουλάχιστον δύο ατόμων) υπό την επίβλεψη του Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων ή του αναπληρωτή του, του οικείου εξεταστή/εξεταστών ή των αναπληρωτών τους και ενός τουλάχιστον εκ των δύο Γραμματέων ή αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε πρακτικό θέμα πληροφορικής και επικοινωνιών που έχει επιλέξει ο εξεταστής του μαθήματος. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο που το υπογράφει.

Άρθρο 7
Βαθμολογία

1. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 σε ακέραιους αριθμούς.

2. Η βαθμολογία στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή Δοκιμασία: Ένας βαθμός δίνεται στη γραπτή, εξέταση του μαθήματος.
β) Προφορική Δοκιμασία: Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
Προστίθενται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και την προφορική εξέταση. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.

3. Η βαθμολογία στο μάθημα «Ανάλυση, Σχεδίαση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» εξάγεται ως εξής:
Ένας βαθμός δίνεται στην γραπτή εξέταση, ο οποίος αποτελεί τον τελικό βαθμό στο μάθημα της «Ανάλυσης, Σχεδίασης και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων» και πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.

4. Η βαθμολογία στο μάθημα «Προγραμματισμός Η/Υ – Βάσεις Δεδομένων» εξάγεται ως εξής:
Ένας βαθμός δίνεται στην γραπτή εξέταση, ο οποίος αποτελεί τον τελικό βαθμό στο μάθημα «Προγραμματισμός Η/Υ – Βάσεις Δεδομένων» και πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.

5. Η βαθμολογία στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών -Τηλεπικοινωνίες» εξάγεται ως εξής:
Ένας βαθμός δίνεται στην γραπτή εξέταση, ο οποίος αποτελεί τον τελικό βαθμό στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών – Τηλεπικοινωνίες» και πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.

6. Η βαθμολογία στο μάθημα «Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών» εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίνεται στην πρακτική άσκηση, ο οποίος αποτελεί τον τελικό βαθμό στο μάθημα «Πρακτική άσκηση σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών» και πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.

7. Η βαθμολογία στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας εξάγεται ως εξής:
α) Γραπτή Δοκιμασία: Ένας βαθμός δίνεται για τη μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και ένας βαθμός για τη μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας.
β) Προφορική Δοκιμασία: Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
Προστίθενται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και την προφορική εξέταση. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.

8. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού αθροίσματος βαθμολογίας με προσαύξηση τριών (3) βαθμών. Αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερους του ενός συναφείς μεταπτυχιακούς τίτλους, προσμετράται ένας (1) βαθμός για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

9. Η πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά) συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού αθροίσματος βαθμολογίας με προσαύξηση ενός (1) βαθμού για κάθε επιπλέον γλώσσα. Για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας απαιτείται, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, η προσκόμιση του κατά περίπτωση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας όπως προβλέπεται στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων μέσω ΑΣΕΠ.

Άρθρο 8
Σειρά Επιτυχίας

1. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, σε σχέση με τις προκηρυχθείσες θέσεις καθορίζεται από τον βαθμό επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα.
2. Οι ανωτέρω βαθμοί καταχωρούνται σε πίνακα βαθμολογίας και το άθροισμά τους καθορίζει τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από την Επιτροπή Εξετάσεων με κλήρωση, η οποία διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία των ισοβαθμούντων.

Άρθρο 9
Πίνακες βαθμολογίας – πρακτικό αποτελεσμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού – πίνακας επιλαχόντων -έλεγχος νομιμότητας – διορισμός

1. Πίνακες Βαθμολογίας: Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε μαθήματος συντάσσεται πίνακας βαθμολογίας ο οποίος υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον αναπληρωτή αυτού, τον εξεταστή ή τους εξεταστές του μαθήματος και έναν εκ των Γραμματέων. Οι πίνακες βαθμολογίας ανακοινώνονται δημόσια στους διαγωνιζομένους.
2. Πρακτικό Αποτελεσμάτων: Σύμφωνα με τις ανωτέρω βαθμολογίες συντάσσεται Πρακτικό Αποτελεσμάτων, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων, και ο Γραμματέας ή οι Γραμματείς. Σε αυτό επισυνάπτονται ο Τελικός Πίνακας Βαθμολογίας και ο Πίνακας Διοριστέων, αφού τους υπογράψουν όσοι υπογράφουν και το Πρακτικό. Ο τελικός πίνακας βαθμολογίας περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω σε όλα τα μαθήματα συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων. Ο πίνακας διοριστέων περιλαμβάνει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τους επιτυχόντες υποψηφίους από τον τελικό πίνακα βαθμολογίας που καλύπτουν τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Το παρόν πρακτικό και οι πίνακες ανακοινώνονται δημόσια με τους ακόλουθους τρόπους: α) αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών και β) αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.
3. Πίνακας Επιλαχόντων: Στην περίπτωση περισσότερων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος υπογράφεται από όσους υπογράφουν το πρακτικό της παραγράφου 2, επισυνάπτεται σε αυτό και έχει ισχύ ενός (1) έτους από την ημερομηνία κύρωσής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. Η ισχύς του πίνακα επιλαχόντων μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
4. Ενστάσεις, έλεγχος νομιμότητας και κύρωση πινάκων:
α. Το πρακτικό αποτελεσμάτων και οι επισυναπτόμενοι πίνακες βαθμολογίας, διοριστέων και επιλαχόντων αποστέλλονται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή τους στο Α.Σ.Ε.Π.
β. Κατά του πρακτικού αποτελεσμάτων και των επισυναπτομένων σε αυτό πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω δημόσιας ανακοίνωσής τους. Επί των ενστάσεων αυτών η Επιτροπή Εξετάσεων αποφαίνεται εντός είκοσι (20 ημερών). Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην γραπτή και προφορική διαδικασία των εξεταζομένων μαθημάτων καθώς και στην πρακτική άσκηση δεν επιτρέπονται. Οι υποβληθείσες ενστάσεις όσο και οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων επ΄αυτών, υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.
γ. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας από το Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος διενεργείται κατ΄αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4765/2021 (Α΄6), το Α.Σ.Ε.Π. προχωρεί στην κύρωση των πινάκων βαθμολογίας, διοριστέων και επιλαχόντων.
5. Ο κυρωθείς από το Α.Σ.Ε.Π. πίνακας διοριστέων δη-μοσιεύεται επιπρόσθετα στο Τεύχος Τρίτο (Γ`) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στους διαδικτυακούς τόπους του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Εξωτερικών.
6. Διοριστέοι είναι μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον κυρωθέντα από το Α.Σ.Ε.Π. πίνακα διοριστέων. Σε περίπτωση μη αποδοχής, κωλύματος διορισμού ή παραίτησης υποψηφίου μέσα σε έξι (6) μήνες από το διορισμό του, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά στο σχετικό πίνακα επιλαχόντων.

Άρθρο 10
Δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά δοκίμια και ελάχιστος χρόνος τήρησης τους

1. Οι υποψήφιοι του εισαγωγικού διαγωνισμού δύ-νανται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους να έχουν πρόσβαση στα γραπτά δοκίμια τους, μετά τη δημοσίευση του πρακτικού αποτελεσμάτων και του τελικού πίνακα βαθμολογίας της παρ. 2 του άρθρου 9.
2. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού των επιτυχόντων του εισαγωγικού διαγωνισμού στον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής, τα γραπτά δοκίμια και οι αιτήσεις συμμετοχής των αποτυχόντων/ αποτυχουσών καταστρέφονται, εφόσον δεν εκκρεμεί διοικητική ή δικαστική διαδικασία σχετική με τυχόν αμφισβήτηση της νομιμότητας εισαγωγής ή αποτυχίας εισαγωγής.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος – Καταργούμενες διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 337/1998 (Α΄224), το οποίο ρύθμιζε τα αυτά θέματα