Εκλογές 2023. Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων

Αριθμ. 26754 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2191/04.03.2023
Καθορισμός της λειτουργίας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων

1. Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων από τα κόμματα, τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, τους συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και από τους μεμονωμένους υποψήφιους που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων και είναι δεσμευτικές για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

2. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες των φορέων της παρ. 1 και τους μεμονωμένους υποψήφιους, μετά από υποβολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου γραπτής δήλωσης συμμετοχής στις εκλογές.

3. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων οι φορείς της παρ. 1 και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, κατά την υποβολή γραπτής δήλωσης συμμετοχής στις εκλογές, γνωστοποιούν στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου τα εξής στοιχεία:
• Το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του χρήστη που εξουσιοδοτείται για την πρόσβαση στη ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων.
• Το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του υπεύθυνου για την κατάρτιση του συνδυασμού.
• Τον Α.Φ.Μ. του κόμματος, του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, του συνασπισμού ανεξαρτήτων.

4. Μετά την γνωστοποίηση των στοιχείων της παρ. 3, δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και τροποποίησης αυτών.

Άρθρο 2
Διαδικασία καταχώρισης γραπτών δηλώσεων συμμετοχής στην εφαρμογή διαχείρισης υποψηφίων από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

1. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της Εισαγγελίας του Άρειου Πάγου συνδέονται στην εφαρμογή διαχείρισης υποψηφίων της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων, με τους προσωπικούς Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργούν στην αντίστοιχη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, καταχωρίζουν:
• τον τύπο της νέας εκλογικής διαδικασίας, την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και τις προθεσμίες που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο,
• τα στοιχεία των γραπτών δηλώσεων συμμετοχής στις εκλογές,
και παρέχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων στους εξουσιοδοτημένους χρήστες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 και τους μεμονωμένους υποψήφιους, καθώς και στους υπεύθυνους κατάρτισης των συνδυασμών.

2. Τα στοιχεία των γραπτών δηλώσεων συμμετοχής στις εκλογές, μετά την καταχώρισή τους στην εφαρμογή διαχείρισης υποψηφίων της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων, δεν είναι περαιτέρω διαθέσιμα προς επεξεργασία, δεν τροποποιούνται και δεν διαγράφονται.

Άρθρο 3
Διαδικασία καταχώρισης υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των κομμάτων

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 και των μεμονωμένων υποψηφίων, εισέρχονται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, αποκλειστικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καταχωρίζουν τα στοιχεία όλων των υποψηφίων, ανά εκλογική περιφέρεια, και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο, καθώς και τις δηλώσεις παραίτησης από θέσεις που αποτελούν κωλύματα εκλογιμότητας και επισυνάπτουν τα κατάλληλα αρχεία, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχός τους από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου.

2. Για κάθε υποψήφιο καταχωρίζονται στην εφαρμογή τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα), ο Α.Φ.Μ., τα στοιχεία της διεύθυνσής του, ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός του, η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος και δηλώνεται αν είναι ο αρχηγός του συνδυασμού ή αν είναι πρώην Πρωθυπουργός και έχει εκλεγεί βουλευτής.

3. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., δηλώνονται τα στοιχεία του πληρεξουσίου του και καταχωρίζεται η πληρεξουσιότητα.

4. Για τους υποψήφιους του ψηφοδελτίου Επικρατείας, δηλώνεται αν ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34Α του π.δ. 26/2012.

5. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες συνυποβάλλουν τα ηλεκτρονικά παράβολα που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012. Τα ηλεκτρονικά παράβολα μπορεί να είναι είτε ατομικά, είτε ένα ή περισσότερα συγκεντρωτικά παράβολα που καλύπτουν το συνολικό ποσό του συνδυασμού και είναι άμεσα καταβλητέα.

Άρθρο 4
Διαδικασία επικύρωσης υποψηφιότητας από τους υποψήφιους

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης της Α.Α.Δ.Ε. και να επικυρώσουν την υποψηφιότητά τους. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., η υποψηφιότητα επικυρώνεται από τον πληρεξούσιο.

2. Υποψήφιος που δεν επικυρώνει την υποψηφιότητά του στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων δεν περιλαμβάνεται στο συνδυασμό που υποβάλλεται.

 
 

Άρθρο 5
Αντικατάσταση υποψηφίου

1. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 δύνανται να αντικαταστήσουν υποψήφιο που απεβίωσε και η υποψηφιότητά του υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7.

2. Η αντικατάσταση και η υποβολή της υποψηφιότητας επιτρέπεται έως και οκτώ (8) ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Άρθρο 6
Διόρθωση καταχωρίσεων

1. Η ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων εκτελεί αυτόματους ελέγχους των καταχωρισμένων στοιχείων για τυχόν προβλήματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες.

2. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 και των μεμονωμένων υποψηφίων προβαίνουν σε έλεγχο των υποψηφίων του συνδυασμού ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων σε επίπεδο συνδυασμού ή σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας και να προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις πριν την οριστική υποβολή.

3. Κατά τους ελέγχους, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υποψήφιοι που έχουν επικυρώσει την υποψηφιότητά τους, ενώ οι υπόλοιποι παραλείπονται.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής συνδυασμού από τους υπεύθυνους κατάρτισης των συνδυασμών

1. Κατά την υποβολή του συνδυασμού, διενεργείται συνολικός έλεγχος του συνδυασμού και των υποψηφίων, κι αν δεν εμφανίζεται λάθος γίνεται δεκτή η υποβολή. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται ένδειξη αποτυχίας του ελέγχου και οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είναι δυνατό να επισκοπήσουν αναλυτικά τα λάθη που έχουν προκύψει.

2. Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των συνδυασμών, μετά τον συνολικό έλεγχο του συνδυασμού και των υποψηφίων του, υποβάλουν οριστικά το συνδυασμό στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 8
Διαδικασία ελέγχου των συνδυασμών από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Αρείου Πάγου

1. Μετά την οριστική υποβολή των συνδυασμών, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου συνδέονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης υποψηφίων, με τους προσωπικούς Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

2. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου ελέγχουν τους συνδυασμούς υποψηφίων που υποβάλλουν τα κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων, οι συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

3. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αφορούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η εκλογική νομοθεσία και ειδικότερα τα εξής:

• Απαιτούμενος αριθμός βουλευτών Επικρατείας που προβλέπει ο νόμος.
• Απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
• Απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων στις τρεις (3) πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας, εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
• Ελάχιστο ποσοστό κάθε φύλου σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
• Ελάχιστο ποσοστό κάθε φύλου στην Επικράτεια.
• Απαιτούμενο ποσό παραβόλου για κάθε υποψήφιο.- Απαιτούμενο ποσό παραβόλου για κάθε συνδυασμό. – Ελάχιστη ηλικία που πρέπει να έχει κάθε υποψήφιος.
• Παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος, αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή.
4. Έλεγχος εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 102 του ν. 5019/2023 (Α’ 27).

Άρθρο 9
Αποδοχή υποψηφίων και ανακήρυξη των συνδυασμών

1. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Αρείου Πάγου, μετά τους ελέγχους που πραγματοποιούν, ολοκληρώνουν τη διαδικασία αποδοχής ή μη αποδοχής των υποψηφίων και προχωρούν στην ανακήρυξή των συνδυασμών που γίνονται αποδεκτοί, εντός τριών (3) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων.

2. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 10
Χρόνος έναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων

Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η ημέρα έναρξης της προεκλογικής περιόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης