Εκτύπωση των αδειών διαμονής από την Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Αριθμ. οικ: 42267/2013 – ΦΕΚ Β 2298 – 16.09.2013

Ανάθεση, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της εκτύπωσης των αδειών διαμονής, οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αναθέτουμε στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (εφεξής «Διεύθυνση Διαβατηρίων») την εκτύπωση των αδειών διαμονής, υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου (εφεξής «άδεια διαμονής»), οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ (L 157/1, από 15.6.2002) του Συμβουλίου «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 380/2008/ΕΚ (L 115/1, από 29.4.2008), καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, όπως έχουν προσδιοριστεί από τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων αναλαμβάνει, επίσης, την αποστολή, με ασφαλείς διαδικασίες, των αδειών διαμονής που εκτυπώνει στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες για την επίδοση των αδειών διαμονής υπηρεσίες.

2. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών (εφεξής Διεύθυνση Μ.Η.Ε.Σ.) διαβιβάζει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω κατάλληλων και ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων / τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κρυπτογραφημένα, τα δεδομένα που πρόκειται να εκτυπωθούν – συμπεριληφθούν στις άδειες διαμονής από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων.

3. Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζουν, από κοινού, τα τεχνικής φύσεως, ζητήματα επικοινωνίας και διαβίβασης των δεδομένων, τον τρόπο αποστολής των αδειών διαμονής, καθώς και λοιπές λειτουργικές και τεχνολογικές διαδικασίες επί της έκδοσης των αδειών διαμονής υπό τον τύπο αυτοτελούς εγγράφου.

4. Τα δεδομένα της άδειας διαμονής καταχωρούνται στο ενσωματωμένο ολοκληρωμένο μικροκύκλωμα διπλής διεπαφής ή δύο διακριτών διεπαφών («πλινθίο»/ «chip»), ο τύπος του οποίου είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
1. Ο τύπος και η μορφή της άδειας διαμονής, καθώς επίσης τα στοιχεία που περιέχονται, ο τρόπος αναγραφής αυτών και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια παραγωγής του εγγράφου, όπως χρώμα, υλικά, μέθοδος και τεχνική εκτύπωσης, είναι σύμφωνα με το μορφότυπο ID 1 του υποδείγματος που προβλέπεται στο Παράρτημα του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον, αυτά που καθορίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον εθνικά χαρακτηριστικά ασφάλειας μπορούν να ενσωματώνονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

2. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων, κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, μεριμνά για την κατασκευή μήτρας ολογραφικής μεμβράνης και την προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων.

3. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας είναι απόρρητα, τηρούνται στην Διεύθυνση Διαβατηρίων και γνωστοποιούνται μόνο σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι είναι νομίμως εξουσιοδοτημένοι. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που είναι απαραίτητα για τον οπτικό μακροσκοπικό έλεγχο της γνησιότητας των αδειών διαμονής για τις λοιπές Αρχές ελέγχου και το κοινό, δημοσιοποιούνται. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και η Διεύθυνση Μ.Η.Ε.Σ ενημερώνουν για τις τεχνολογικές εξελίξεις στα χαρακτηριστικά ασφαλείας και προτείνουν την ενσωμάτωση νέων ή την κατάργηση τεχνολογικά παρωχημένων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης με την οποία χορηγείται η άδεια διαμονής, από τις αρμόδιες, για το σκοπό αυτό, υπηρεσίες, αποστέλλουν, μέσω της Διεύθυνσης Μ.Η.Ε.Σ., στη Διεύθυνση Διαβατηρίων, αίτημα για εκτύπωση της άδειας διαμονής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Τα δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Διαβατηρίων, για να συμπεριληφθούν στην άδεια διαμονής, είναι η ψηφιακή φωτογραφία και δύο δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν προσδιοριστεί από τις σχετικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 380/2008/ΕΚ. Ταυτόχρονα, διαβιβάζονται η υπογραφή του κατόχου σε μορφή εικόνας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, καθώς και ο τύπος της άδειας διαμονής. Επίσης, διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1, του άρθρου 1 του ν. 4018/11. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ή μη πρόσβασης του κατόχου στην αγορά εργασίας. Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Μ.Η.Ε.Σ. στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και εκτυπώνονται από αυτή, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

3. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου η Διεύθυνση Διαβατηρίων εντοπίσει πρόδηλα τεχνικά προβλήματα στην εκτυπωθείσα άδεια διαμονής, τα οποία οφείλονται στην ποιότητα των δεδομένων της παραπάνω παραγράφου, αποστέλλει την άδεια αυτή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ή / και στην υπηρεσία έκδοσης, με επισήμανση του προβλήματος, προκειμένου η τελευταία να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκ νέου εκτύπωση της άδειας διαμονής.

4. Οι άδειες διαμονής εκτυπώνονται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαβατηρίων, με μέθοδο που ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές τόσο του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει και των σχετικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και στα χαρακτηριστικά ασφάλειας και στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, οι οποίες προβλέπονται για την έκδοση τέτοιου είδους εγγράφων ασφάλειας. Αποστέλλονται δε στις κατά περίπτωση αρμόδιες, για την επίδοση των αδειών διαμονής αρχές, το αργότερο εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή των αιτημάτων εκτύπωσης.

5. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναλαμβάνει (α) να προμηθεύεται για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών τα αναλώσιμα υλικά, τα οποία απαιτούνται για την εκτύπωση των αδειών διαμονής [μελανοταινίες ασφαλείας, μεμβράνη ασφαλείας, πλαστική κάρτα σε μορφότυπο ID 1 με ενσωματωμένο ολοκληρωμένο μικροκύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων («πλινθίο» / «RF chip»)], καθώς και αναλώσιμα κοινής χρήσης και τα λοιπά εκτυπωτικά αναλώσιμα και (β) να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την καλλιτεχνική σχεδίαση των χαρακτηριστικών ασφαλείας και την τεχνική ανάπτυξη των αναλωσίμων ασφαλείας. Τα ανωτέρω υλικά φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους ασφαλείας της Διεύθυνσης Διαβατηρίων.

Άρθρο 4
1. Η αποστολή των εκτυπωμένων αδειών διαμονής από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες, για την επίδοση των αδειών διαμονής, υπηρεσίες, πραγματοποιείται μέσω των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου (ταχυμεταφοράς) με τις οποίες συνάπτει σύμβαση το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της διακίνησης εντύπων ασφαλείας.

2. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων υποχρεούται να ενημερώνει, κάθε τρίμηνο, το Υπουργείο Εσωτερικών για το συνολικό αριθμό πλαστικών καρτών που αναλώθηκαν, καθώς και το υπόλοιπο διαθέσιμο αποθεματικό.

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Διαβατηρίων τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημέρες νωρίτερα, για την επόμενη εκτιμώμενη ποσότητα των αναγκαίων, σύμφωνα με τον οικείο προγραμματισμό του, αδειών διαμονής.

4. Η δαπάνη κατασκευής τη μήτρας ολογραφικής μεμβράνης, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (61.500,00 €), το οποίο βαρύνει κατ’ ισομοιρία, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η αναγκαία πίστωση, ως προς το ποσό που αφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπάγεται στο ποσοστό του άρθρου 92, παρ. 6, περ. β΄ του ν.3386/2005, μεταφέρεται, άπαξ, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 11 σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 4000/3/10-πβ/14.11.2012 (Β΄3043) απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία».

5. Η δαπάνη εκτύπωσης και ασφαλούς μεταφοράς των αδειών διαμονής προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι ευρώ (16€), ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο οποίο επίσης περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας αναλωσίμων, συντήρησης και αναβάθμισης εξοπλισμού και λογισμικού, συντήρησης των μηχανογραφικών συστημάτων, καθώς και της αστοχίας αναλωσίμων, αλλά και λοιπών λειτουργικών εξόδων που τυχόν προκύπτουν κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια της «Οπτικά διαφοροποιούμενης διάταξης» (OVD). Για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης, η οποία προκύπτει, μετά από κάθε παραγγελία, για την προμήθεια των αδειών διαμονής υπό μορφή πλαστικής κάρτας, την εκτύπωση και την διακίνηση αυτών, μεταφέρεται πίστωση σύμφωνα με το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 92, παρ. 6, περ. β΄ του ν.3386/2005, όπως ισχύει, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδικός Φορέας 07-110 Υπουργείο Εσωτερικών), στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Ειδικός Φορέας 43-110 Ελληνική Αστυνομία) και σε κωδικούς που θα υποδεικνύονται από τη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως εξής:

α. ποσοστό 40% της αξίας της παραγγελθείσας ποσότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών μεταφέρεται ταυτόχρονα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαβατηρίων για την αναγκαιότητα της απαιτούμενης προμήθειας,

β. ποσοστό 30% μεταφέρεται μετά την έκδοση και αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής των υλικών από τη Δ/νση Διαβατηρίων και

γ. το υπόλοιπο ποσοστό 30% μεταφέρεται, ανά τρίμηνο, μετά την αποστολή, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, των σχετικών παραστατικών μεταφοράς των αδειών διαμονής στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες επίδοσης.

Άρθρο 5
Το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί την υποδομή δημοσίου κλειδιού, όπως αυτή προβλέπεται στα σχετικά δεσμευτικά κείμενα της Ε.Ε., τις συστάσεις του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ασφαλείας για την εφαρμογή των βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης στις άδειες διαμονής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με στόχο τη βέλτιστη διασφάλιση αξιοπιστίας.

Άρθρο 6
Το Υπουργείο Εσωτερικών, ορίζεται ως εθνική αρχή πιστοποίησης της αυθεντικότητας ψηφιακών δεδομένων που ενσωματώνονται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που προσκομίζονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με στόχο τη βέλτιστη διασφάλιση αξιοπιστίας.

Άρθρο 7
Η επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (Α΄ 133), «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 1 του ν.4018/2011.

Άρθρο 8
1. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και στο πλαίσιο των υπαρχουσών οικονομικών δυνατοτήτων, μεριμνά να προμηθευτεί για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών 80.000 πλαστικές κάρτες, μετά την οικεία μεταφορά πιστώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος.

2. Για τα επόμενα έτη, οι αναγκαίες αντίστοιχες πιστώσεις μεταφέρονται με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

3. Η ημερομηνία έναρξης εκτύπωσης αδειών διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου προσδιορίζεται από την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου, της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4018/11.

Άρθρο 9
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Σχετικές διατάξεις

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του
ν. 4018/2011 (Α΄215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4147/2013 (Α΄98) [Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις].
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ (L 157/1, από 15.6.2002) του Συμβουλίου «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 380/2008/ΕΚ (L 115/1, από 29.4.2008).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 (ΙΙ), ιδιαιτέρως δε τα στοιχεία (γ) και (ε), του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995 (Α΄ – 247) «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.3943/2011 (Α΄ – 66).
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9, της παρ. 5 του άρθρου 90 και του άρθρου 93 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 126/2005 (Α΄ – 181), «Ίδρυση Διεύθυνσης Διαβατηρίων και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α΄64), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 49/1988 (ΑΊ8), «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ – 147), «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Α΄ – 141), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ – 153), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθμ. 42342/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «Χαρακτηρισμός της προμήθειας του εντύπου των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου ως απόρρητη».
14. Την υπ’ αριθμ. 4000/3/10-πβ/14.11.2012 (Β΄3043) απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία».
15. Την υπ’ αριθμ. 23959/23.5.2013 (Β΄1321) απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Έκδοση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Καθορισμός των στοιχείων ενδείξεων και πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, καθώς και προσδιορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, προς εθνική χρήση».
16. Τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας για τις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών και τη συμμόρφωση της χώρας μας προς τις νέες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 1030/2002/ΕΚ, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 380/2008/ΕΚ (L 115/1, από 29.4.2008), καθώς επίσης και τις συναφείς τεχνικές προδιαγραφές για τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης,
17. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, την κατάλληλη επιχειρησιακή οργάνωση, καθώς επίσης και τους απαιτούμενους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας της εκτύπωσης των αδειών διαμονής, υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου,
18. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, ύψους εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (61.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κατασκευή της μήτρας ολογραφικής μεμβράνης, η οποία βαρύνει κατ’ ισομοιρία το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ 4000/3/10/πβ΄ (Β΄3043/12) κοινή υπουργική απόφαση και καταβάλλεται άπαξ σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.280.000€), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 3299 του Ειδικού Φορέα 07-110 του Υπουργείου Εσωτερικών. Το κόστος που αντιστοιχεί στη προμήθεια, εκτύπωση, ασφαλή διακίνηση και διαχείριση της κάρτας θα αναπληρωθεί από το τέλος που θα καταβάλλουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών για τους οποίους θα εκδοθούν οι άδειες διαμονής, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4147/2013,