Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων τάξεων ΕΠΑΛ

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α ́ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β ́ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) (Αριθμ. Φ12/134644/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2891/21.08.2017)

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται τα οριζόμενα στη με αριθμ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελ-ματικά Λύκεια», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ελάχιστος Αριθμός Μαθητών τμήματος Γενικής Παιδείας Α΄ τάξης, τμήματος Τομέα Β΄ τάξης και τμήματος Ειδικότητας Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄ έως και Γ΄, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Για τη λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας Α΄ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον 15 μαθητές/-τριες.

β. Για τη λειτουργία τμήματος τομέα Β΄ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον 13 μαθητές/-τριες.

γ. Για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Γ΄ τάξης (και Δ΄ εσπερινών) απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές/-τριες.

2. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄ έως και Ζ΄ όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Για τη λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας Α΄ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον 12 μαθητές/-τριες.

β. Για τη λειτουργία τμήματος τομέα Β΄ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές/-τριες.

γ. Για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Γ΄ τάξης (και Δ΄ εσπερινών) απαιτούνται τουλάχιστον 8 μαθητές/-τριες.

3. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η΄- ΙΒ΄ όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Για τη λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας Α΄ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές/-τριες.

β. Για τη λειτουργία τμήματος τομέα Β΄ τάξης απαιτούνται τουλάχιστον 8 μαθητές/-τριες.

γ. Για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Γ΄ τάξης (και Δ΄ εσπερινών) απαιτούνται τουλάχιστον 6 μαθητές/-τριες.4. Σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νη-σιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου οι σχολικές μο-νάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα του Τομέα/Ειδικότητας σε Α΄, Β΄ Γ΄ ανάθεση και υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή.

5. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός μόνο τμήματος Τομέα της Β΄ τάξης ή ενός μόνο τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ τάξης, το οποίο είναι το μοναδικό τμήμα ίδιου το-μέα ή ειδικότητας στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η έγκριση της λειτουργίας του τμήματος αυτού με βάση:

α. Τα κατώτατα όρια της περίπτωσης 2 για τις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄ έως και Γ΄ (περί-πτωση 1).

β. Τα κατώτατα όρια της περίπτωσης 3 για τις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄ έως και Ζ΄ (περί-πτωση 2).

Η έγκριση λειτουργίας του τμήματος αυτού γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 είναι δυνατή η λει-τουργία τμημάτων ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4186/2013, και τα οποία δεν ικανοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση όρια ελάχιστου αριθμού μαθητών, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή

μεταφορά μαθητών/-τριών των τμημάτων αυτών σε αντίστοιχα τμήματα στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο. Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων αυτών γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία κοινοποιείται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Καταργούμενες Διατάξεις

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία αφο-ρά σε θέματα που ρυθμίζονται από την απόφαση αυτή αντίκειται στις διατάξεις αυτής, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2017
Ο Υφυπουργός