Έναρξη της απαγόρευσης χρήσης φωτιάς σε εκτάσεις

Αριθμ. 512 Φ.702.15 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2341/12.04.2023
Έναρξη της απαγόρευσης χρήσης πυρός στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
αποφασίζουμε:

1. Την έναρξη του χρονικού ορίου απαγόρευσης της οποιασδήποτε χρήσης πυρός από 20.04.2023 στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 9/ 2021 πυροσβεστικής διάταξης για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και το Νομό Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2. Η Υπηρεσία μας επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής