Οι ενισχύσεις στο γάλα για παραδοσιακά τυριά και γιαούρτης

Οι ενισχύσεις στο γάλα για παραδοσιακά τυριά και γιαούρτης

Ενίσχυση ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτηςΑριθμ. 657/45314 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1136/28.03.2018
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 328609/28.09.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους – Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 328609/28.09.2009 κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 5 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2017 (Οικονομικό Έτος 2018) το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων (3.439.000) ευρώ

Άρθρο 2
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και για τις αιτήσεις του 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΑριθ. 807/69835 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2240/29.06.2017
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους το έτος 2016 με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης στο πλαίσιο της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης, (Β 2117) όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 187063/11-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 2325) και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1723/117200/18-09-2014 (Β ́ 2568) κοινές υπουργικές αποφάσεις, 664/66652/09-06-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1864/τ.Β ́/24-06-2016), καθώς και των κανονισμών Καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Καν. (ΕΕ) 181/2014 της Επιτροπής και του Καν. (ΕΕ) 178/2014 της Επιτροπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθ. 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 2117) , όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 187063/11-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 2325), τροποποιήθηκε με τις αριθ.
1723/117200/18-09-2014 (Β ́ 2568) κοινές υπουργικές αποφάσεις και 664/66652/09-06-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1864/τ.Β ́/24-06-2016) και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ. 1 αυτής, καθώς και της αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης (Β ́ 138) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 7/3325/14-1-2015 (Β ́ 103) και 2136/146085/29-12-2016 (ΦΕΚ 4506/τ.Β ́/30-12-2016) καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το 2016 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αιγείου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης ως εξής:

α) σε 49 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος,
β) σε 70 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Άρθρο 2
Ισχύς – Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017