Επιβολή κυρώσεων και διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Αριθμ. 2360/132394 – ΦΕΚ B 2992 – 05.11.2014

Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και της διακοπής λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4056/2012 και όπως αυτά τροποποιηθήκαν με το Άρθρο 43 του Ν. 4235/2014.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
1. ο καθορισμός του είδους και του ύψους των κυρώσεων,

2. ο προσδιορισμός των αρμοδίων οργάνων και η εξειδίκευση της διαδικασίας για:
i. την επιβολή των κυρώσεων,
ii. το κλείσιμο των μονάδων σε εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 του Ν. 4056/2012 και όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το εδαφ. 9 της παρ. 6 του άρθρου 43 του Ν. 4235/2014.

Πεδίο εφαρμογής − Αρμόδια αρχή
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις οποίες διαπιστώνεται, μετά από αυτοψία από την Επιτροπή Σταυλισμού:

i. παράβαση οποτεδήποτε γενόμενη, των διατάξεων του Ν. 4056/2012 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/2014 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, ή

ii. παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της AAA, ή

iii. παράλειψη της τήρησης των διατάξεων της συναφούς και παράλληλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με:

1) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
2) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
3) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγιειονομικές διατάξεις,

2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται:
i. στους υπεύθυνους των φορέων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν. 4056/2012, όταν:

1) δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης

2) διαθέτουν άδεια εγκατάστασης εκδοθείσα με βάση προηγούμενα νομικά πλαίσια,

3) διαθέτουν άδεια εγκατάστασης εκδοθείσα με βάση το Ν. 4056/2012,

ii. στους υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, για την αδειοδότηση, τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο τους είναι ανακριβές κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής (AAA) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Σταυλισμού.

4. Η παρούσα ΚΥΑ δεν εφαρμόζεται για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209).