Ευρωεκλογές 2014. Αναλυτική κατάσταση εκλογικών εσόδων–δαπανών εκλεγέντων

Αριθ. 20633 – ΦΕΚ Β 1355 – 28.05.2014

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των εκλεγέντων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.3023/2002 (Α΄ 146).
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6, 8, και 15 παρ. 2 του ν.3023/2002.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν.3023/2002 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4255/2014 (Α΄ 89).
δ) Τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4, του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.4255/2014.
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α΄).
στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ζ) Την αριθ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105), αποφασίζουμε:

1. Η αναλυτική κατάσταση των εσόδων – δαπανών των εκλεγέντων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν.3023/2002, περιλαμβάνει κατά κατηγορίες τα εκλογικά τους έσοδα και δαπάνες.

2. Τα εκλογικά τους έσοδα κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3023/2002 αναγράφονται σε πίνακα κατά κατηγορίες ως εξής: Για τα ποσά άνω των εκατόν πενήντα (150) ευρώ που χορηγήθηκαν από ένα πρόσωπο αναφέρονται και το ονοματεπώνυμο του προσώπου αυτού. Ως προς τα υπόλοιπα ποσά αναφέρεται το συνολικό ύψος και ο αριθμός μόνο των προσώπων που τα χορήγησε.

3. Οι εκλογικές δαπάνες κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.3023/2002 αναγράφονται κατά κατηγορίες σε πίνακα από τον οποίο προκύπτει το είδος της δαπάνης και κάθε σχετικό πληροφοριακό στοιχείο, καθώς και τα υπάρχοντα παραστατικά. Στις δαπάνες αυτές, περιλαμβάνονται πέραν των πραγματικών και εκείνες οι παροχές και διευκολύνσεις των οποίων η αξία αποτιμάται, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου.

4. Ειδικότερα, η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και συνοδεύεται με τα αντίστοιχα παραστατικά.

το υπόδειγμα σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των εκλεγέντων μελών