Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της ΕE

Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της ΕE

Αριθμ. ΠΟΛ 1263 – ΦΕΚ B 2793 – 21.12.2015
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94)

Αριθμ. απόφ. 2324.3/42119/2015 – ΦΕΚ B 2661 – 10.12.2015
Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α ́77) όπως προστέθηκε με το Ν. 4336/2015 (Α ́ 94).