Φορολογικές δηλώσεις 2024. Παράταση της προθεσμίας υποβολής (ΦΕΚ)

Φορολογικές δηλώσεις 2024. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η παράταση της προθεσμίας υποβολής

Αριθμ. Α. 1062/2024 – ΦΕΚ τεύχος Β 2532/29.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), παρατείνεται μέχρι και την 26-7-2024

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως