Ιδιοκτησιακό καθεστώς και διαχείριση αγρών που έγιναν δάσος

Αριθμ. 136255/683 – ΦΕΚ Β 767 – 22.03.2016
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014.

Με το ανωτέρω άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των αγρών που έγιναν δάσος (δασώθηκαν), εν σχέσει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαχείριση τους ειδικότερα.