Ίδρυση σωματείου σκοποβολής και θεώρηση βιβλίων

Ίδρυση σωματείου σκοποβολής και θεώρηση βιβλίων. Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής

Αρμόδια Υπηρεσία: Περιφερειακή Ενότητα

Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση , η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του Προέδρου και τη στρογγυλή σφραγίδα του φορέα, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον Πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης (Ιδρυτικά μέλη κατά το Καταστατικό).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση– Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ16)
2. Απλή εξουσιοδότηση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από τα λοιπά Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου για εκπροσώπηση τους με γνήσιες υπογραφές και σφραγίδα του Σωματείου.
3. Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη
4. Καταστατικό του Σωματείου
5. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
6. Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
7. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο κι η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Μητρώο μελών Σωματείου
β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφία
γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων
ζ) Μητρώο αθλουμένων Μελών
η) Αρχείο διεξαγωγής αγώνων
θ) Βιβλίο κατεχομένων όπλων
ι) Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν στην κατοχή του Σωματείου όπλα, φυσίγγια ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενα, τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία.

9. Σε περίπτωση προμήθειας όπλων ή οποιωνδήποτε αντικειμένων που χρήζουν άδειας προμήθειας ή κατοχής από την Αστυνομία και προκειμένου να γίνει θεώρηση των τριών τελευταίων βιβλίων, που αναγράφοντας ανωτέρω, προσκομίζονται στη Υπηρεσία μας:
α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταία εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου, ή/και

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων, τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο.

Παρατηρήσεις: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου, ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.Ίδρυση σωματείου σκοποβολής από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων
Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη στρογγυλή σφραγίδα του φορέα, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης (Ιδρυτικά μέλη κατά το Καταστατικό).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ17)
2. Απλή εξουσιοδότηση του προεδρείου από τα λοιπά Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου για εκπροσώπηση τους με γνήσιες υπογραφές και σφραγίδα του Σωματείου.
3. Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη (προκύπτει η συγχώνευση).
4. Καταστατικό του Σωματείου.
5. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου
6. Αντίγραφο Αιτήσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων κλεισίματος όλων των συγχωνευθέντων πρωτογενών Σωματείων (δίνεται από την Υπηρεσία)
7. Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
8. Κατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου (προσωρινή διοίκηση) με υπογραφές του Προεδρείου και σφραγίδα του Σωματείου.
9. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο κι η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Μητρώο μελών Σωματείου
β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων
ζ) Μητρώο αθλουμένων Μελών
η) Αρχείο διεξαγωγής αγώνων
θ) Βιβλίο κατεχομένων όπλων
ι) Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων

10.Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) Δεν υπάρχουν στην κατοχή του Σωματείου όπλα, φυσίγγια ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενα, τα οποία χρήζουν άδεια από την Αστυνομία.

β) Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, ενώ υπάρχουν όπλα, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση δεν γίνεται και κατατίθεται η άδεια της Αστυνομίας στο όνομα του νέου Σωματείου πλέον.

11.Σε περίπτωση προμήθειας όπλων ή οποιωνδήποτε αντικειμένων στο μέλλον, που χρήζουν άδεια προμήθειας ή κατοχής από την Αστυνομία και προκειμένου να γίνει θεώρηση των τριών τελευταίων βιβλίων, που αναγράφονται ανωτέρω, προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας:
α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου, ή/και
β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων, τα οποία χρήζουν άδεια από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο.

Παρατηρήσεις: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου, ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.– – – – –

Αριθμ. απόφ. 3009/2/165-Α ́ – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3073/06.09.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4325 από 30.03.1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών – Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής» (Β ́ 400).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε,

Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 4325 από 30.03.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 400), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι επίλεκτοι σκοπευτές, κάτοχοι ραβδωτών πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Α, όπως ορίζονται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, επιτρέπεται να κατέχουν έως και δύο χιλιάδες (2.000) τεμάχια φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο, χωρίς να υπερβαίνουν τα πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια φυσιγγίων για το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων όπλων, ενώ οι σκοπευτές που κατέλαβαν την 1η έως και την 8η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, επιτρέπεται να κατέχουν έως και δύο χιλιάδες (2.000) τεμάχια φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο, χωρίς να υπερβαίνουν τα δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια φυσιγγίων για το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων όπλων. Το προνόμιο του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για πέντε (5) έτη από την τελευταία, κατά τα ανωτέρω, επιτευχθείσα νίκη».

2. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 4325 από 30.03.1999 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ίδια ως άνω μέτρα ασφαλείας απαιτούνται και για τους επίλεκτους σκοπευτές, κατόχους ραβδωτών πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Α, όπως ορίζονται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, για τη φύλαξη δύο (2) και περισσότερων ραβδωτών πυροβόλων όπλων και δύο χιλιάδων (2.000) φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο και μέχρι τον αριθμό των πέντε χιλιάδων (5.000) φυσιγγίων για το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων όπλων, καθώς και για τους σκοπευτές που κατέλαβαν την 1η έως και την 8η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για τη φύλαξη δύο χιλιάδων (2.000) φυσιγγίων για κάθε κατεχόμενο όπλο και μέχρι τον αριθμό των δέκα χιλιάδων (10.000) φυσιγγίων για το συνολικό αριθμό των κατεχόμενων όπλων».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –

Υπουργική Απόφαση 4325/1999 – ΦΕΚ 400/Β/19-4-1999

Χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών – Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, υπευθύνων σκοπευτηρίων και κατόχων όπλων σκοποβολής.