Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ιππασίας στην Αθήνα

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ιππασίας στην Αθήνα

Ιδρύεται σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας στο άθλημα της ΙΠΠΑΣΙΑΣ, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 1-1-2019 έως 31-12-2019
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/578075/22915/12348/3527 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5224/21.11.2018
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ιππασίας Γ’ κατηγορίας στην Αθήνα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας στο άθλημα της ΙΠΠΑΣΙΑΣ, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 1-1-2019 έως 31-12-2019 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα.

Επίπεδο    Γ

Διδακτικές ώρες 300 (270)

Διπλωματική εργασία / άλλες εργασίες (30)

Πρακτική άσκηση (ώρες) 50

Διάρκεια λειτουργίας σχολής (ελάχιστη) 6 μήνες

Συνολική διάρκεια (ώρες) 350

* Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών Ωρών και εργασίας.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προπονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος και αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπληρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31-12-2018).

3. Να είναι κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).

4. α) Να είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια – με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΙ με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων, σε ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον τρία (3) έτη την οποία βεβαιώνει η ΕΟΙ, ή

β) Να είχε κατακτήσει 1η έως και 3η θέση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών, με ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ή 1η έως και 8η θέση σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ως αθλητής-τρια στο άθλημα της ΙΠΠΑΣΙΑΣ, με βάση επικυρωμένα φύλλα αγώνων.
Οι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΦΑΑ απαιτείται να έχουν ενεργό συμμετοχή ως αθλητές/τριες -με δελτίο αθλητή/τριας και συμμετοχή σε επίσημους αγώνες ενταγμένους στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΙ με βάση τα φύλλα αγώνων, σε ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τουλάχιστον δύο (2) έτη, την οποία βεβαιώνει η ΕΟΙ.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.
Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί ή είναι υπό αίρεση. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων και κάθε είδους δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας και για οποιαδήποτε λόγο.

Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα) ολοκληρώνεται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Η υπουργική απόφαση

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/62444/2128/1074/326 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 480/18.02.2019
Τροποποίηση απόφασης ίδρυσης Σχολής Προπονητών Ιππασίας Γ ́Κατηγορίας στην Αθήνα.