Ηλεκτρονικά απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία

Ηλεκτρονικά απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία

και διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 

Αριθμ. 11124 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1578/17.04.2021
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «Αλκυώνη 2» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η διαδικτυακή υπηρεσία «Απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για τη διευκόλυνση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ σε αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και για την αναστολή ή απενεργοποίηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των τελευταίων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α. 1270/11-12-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους αιτούντες διεθνή προστασία» (Β’ 5508).

3. Τα στοιχεία που αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της υπό στοιχεία Α.1270/11-12-2020 απόφασης.

4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αντλούν στοιχεία μέσω της διαδικτυακής
υπηρεσίας της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.