Ηλεκτρονικά η δήλωση απώλειας ελληνικού διαβατηρίου

Αριθμ. 684 – ΦΕΚ τεύχος Β 2117/07.04.2024
Ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση απώλειας ελληνικού διαβατηρίου»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία δήλωσης απώλειας ελληνικού διαβατηρίου με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Άρθρο 2
Χρήστες της εφαρμογής

Χρήστες της εφαρμογής είναι:

1. Φυσικά πρόσωπα («δηλούντες/δηλούσες») που κατέχουν ελληνικό διαβατήριο και επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση για την απώλεια του,

2. εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι («υπάλληλοι») της Ελληνικής Αστυνομίας και των προξενικών αρχών του Υπουργείου Εξωτερικών, που παραλαμβάνουν στις Θυρίδες των Υπηρεσιών τους τις ηλεκτρονικές δηλώσεις απώλειας, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης απώλειας διαβατηρίου

1. Η δήλωση απώλειας διαβατηρίου δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από φυσικό πρόσωπο, είτε για τον εαυτό του ατομικά, είτε για ανήλικα πρόσωπα, επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (γονείς/κηδεμόνες ή άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων προσώπων), και επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Ο δηλών/η δηλούσα, μετά την αυθεντικοποίηση, επιβεβαιώνει τα στοιχεία που ανακτώνται από την εφαρμογή μέσω διαλειτουργικότητας, καταχωρίζει κωδικό μιας χρήσης («one-time password»), που λαμβάνει στον πιστοποιημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που κατέχει, επιβεβαιώνει ή καταχωρίζει τα πεδία, που απαιτούνται για τη δήλωση απώλειας του διαβατηρίου του ιδίου/της ιδίας ή του ανήλικου προσώπου επί του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια όπως, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

α. Τα προσωπικά του/της στοιχεία, ιδίως όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατρός/μητρός, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας, οδός, αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας,

β. τα στοιχεία επικοινωνίας, ιδίως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο επικοινωνίας,

γ. τα στοιχεία του ανήλικου προσώπου επί του οποίου ασκεί την γονική μέριμνα ή επιμέλεια, ιδίως όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα/μητέρας και ημερομηνία γέννησης για την περίπτωση που δηλώνει απώλεια διαβατηρίου για λογαριασμό του,

δ. τα στοιχεία διαβατηρίου, ιδίως αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης ισχύος,

ε. τα στοιχεία δήλωσης απώλειας διαβατηρίου, ιδίως τόπος απώλειας, χρονικό διάστημα απώλειας, συνθήκες απώλειας,

στ. τα στοιχεία της αρμόδιας αστυνομικής ή προξενικής αρχής που υποβάλλεται η δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 25/2022 και υποβάλλει τη δήλωση της απώλειας του διαβατηρίου.

4. Η υποβαλλόμενη δήλωση απώλειας διαβατηρίου, φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

i) Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

ii) Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη δια-δικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. 5. Μετά την υποβολή της στην ΕΨΠ, η δήλωση αποστέλλεται στη Θυρίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολουθούνται όσα ορίζονται:

i. Στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικράτειας (Β’ 849), όπως ισχύει και ii. στην υπό στοιχεία 246 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικράτειας (Β’ 968).
Αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του/της δηλούντος/-ούσας.

6. Παράλληλα η δήλωση απώλειας κοινοποιείται:

α. Αν η απώλεια λάβει χώρα στο εσωτερικό, στη Θυρίδα της Αστυνομικής Αρχής στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας έλαβε χώρα η απώλεια,

β. αν η απώλεια λάβει χώρα στο εξωτερικό, στη Θυρίδα της Προξενικής Αρχής στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας έλαβε χώρα η απώλεια,

γ. αν η απώλεια λάβει χώρα σε άγνωστο προς τον πολίτη τόπο, στη Θυρίδα της αρμόδιας Αστυνομικής ή Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του φυσικού προσώπου που υποβάλει τη δήλωση.

7. Η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 25/2022 για ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας από τις αρμόδιες Αστυνομικές και Προξενικές Αρχές, πληρούται με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης απώλειας του παρόντος άρθρου.

8. Το διαβατήριο το οποίο δηλώνεται ως απολεσθέν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρούσας, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο από την υποβολή της σχετικής δήλωσης και δε δύναται να επανέλθει σε ισχύ. Σε περίπτωση ανεύρεσης οι πολίτες υποχρεούνται να ενημερώσουν την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική/Προξενική Αρχή.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τα απαραίτητα μητρώα του δημοσίου για την άντληση στοιχείων ταυτοποίησης των χρηστών.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η Ελληνική Αστυνομία έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των Θυρίδων από το προσωπικό της.

4. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των Θυρίδων από το προσωπικό του.

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

1. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Εξωτερικών ορίζεται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Δήλωση απώλειας ελληνικού διαβατηρίου

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/delose-apoleias-ellenikou-diabateriou

 

 

 

Σχετικά: Έκδοση διαβατηρίου. Ηλικία, δικαιολογητικά, διάρκεια ισχύος, κόστος

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης