Ηλεκτρονική δημοσίευση πλειστηριασμών σε ιστοσελίδα

Ηλεκτρονική δημοσίευση πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/2016 – ΦΕΚ A 162 – 07.09.2016

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), μετά από την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Άρθρο 1
Ασφαλής Πρόσβαση στο Σύστημα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ για την καταχώριση αποφάσεων κατά το άρθρο 954 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.
Καταχώριση στοιχείων δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατά το άρθρο 954 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.

1. Το πρόσωπο (χρήστης του συστήματος Γραμματέας Δικαστηρίου), που χρησιμοποιεί τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (εφεξής «ο φορέας»):

α. συνδέεται στο προαναφερόμενο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου,

β. εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που του έχουν χορηγηθεί για αναγνώρισή του από το Πληροφοριακό Σύστημα,

γ. καταχωρίζει το μοναδικό αριθμό πλειστηριασμού, στον οποίο αναφέρεται η δικαστική απόφαση, ώστε να εμφανίσει το σύστημα τα στοιχεία του πλειστηριασμού,

δ. εισάγει τα στοιχεία της απόφασης, ιδίως το δικαστήριο που την εξέδωσε, τον αριθμό απόφασης, την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και το διατακτικό,

ε. εισάγει την απόφαση στο πεδίο εισαγωγής ή επισυνάπτει το έγγραφο, αν το έχει σε ψηφιακή μορφή. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να είναι είτε σε μορφή κειμένου Microsoft Word (doc ή docx) έκδοσης 2003 και μεταγενέστερα ή σε Portable Document Format (PDF).
Αρχεία εικόνας, ήχου ή άλλου πολυμέσου δε θα γίνονται δεκτά από το σύστημα.

2. Το Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχή καταχώριση του κειμένου σ’ αυτό, καθώς και όλων των στοιχείων που έχει υποβάλει.Άρθρο 2
Κόστος Καταχώρισης
Μετά την επιτυχή καταχώριση, το Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει το χρήστη για το μηδενικό κόστος καταχώρισης.

Άρθρο 3
Ολοκλήρωση της διαδικασίας
1. Ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για την ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Αν δεν ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, ο χρήστης ενημερώνεται με τους ιδίους ως άνω τρόπους.

2. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα πλειστηριασμών του φορέα, όπου εμφανίζεται και πεδίο χρονοσήμανσης (timestamp), που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο πάροχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4./163/7-2-2013 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β ́ 586). Ως χρονοσήμανση ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Οι δημοσιεύσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δικαστική χρήση. Για το σκοπό αυτόν, τόσο οι χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος όσο και οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να εκτυπώνουν μέσω της Ιστοσελίδας, αντίγραφο της δημοσιευθείσας απόφασης. Το εκτύπωμα αυτό λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο και για την επιβεβαίωσή του ο φορέας παρέχει σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας.

4. Οι δημοσιεύσεις είναι προσβάσιμες σε όλους μέσω της Ιστοσελίδας του φορέα. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να αναζητούν τις δημοσιευθείσες αποφάσεις όλων των πλειστηριασμών. Μέσω φίλτρων επιλογής μπορούν ν’ αναζητούν πλειστηριασμούς με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν.Άρθρο 4
1. Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του φορέα
Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος.

Ειδικότερα:

α. χορηγεί όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) για την πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα, στοιχεία τα οποία είναι προσωπικά και χορηγούνται μόνο σε εξουσιοδοτούμενους χρήστες.

β. έχει την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος,

γ. επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία του συστήματος (administration),

δ. είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup),

ε. διαθέτει και υποστηρίζει, εκτός από την κύρια, και εφεδρική υποδομή, η οποία προορίζεται να προσφέρει δυνατότητα ανάκαμψης από μη προβλέψιμα καταστροφικά γεγονότα και να εξασφαλίσει τη συνέχεια λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος. Η εφεδρική υποδομή διατηρεί μονίμως αντίγραφα των δεδομένων της κύριας υποδομής.

2. Υποχρεώσεις χρηστών
Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης οφείλει να τηρεί τη μυστικότητα των παραπάνω στοιχείων και είναι υπεύθυνος για κάθε καταχώριση, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων, που διενεργείται με τους κωδικούς που του έχουν χορηγηθεί. Η απόδοση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στους χρήστες γίνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Προς το σκοπό αυτόν και πριν το Πληροφοριακό Σύστημα τεθεί σε λειτουργία οι  Γραμματείες των Δικαστηρίων υποχρεούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ πλήρεις καταστάσεις με τα ονόματα των Γραμματέων του Δικαστηρίου ή των οικείων τμημάτων τους, οι οποίοι θα πιστοποιηθούν.

3. Μέχρι την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος οι Γραμματείες των δικαστηρίων αποστέλλουν τις αποφάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προκειμένου να αναρτηθούν με επιμέλεια του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών. Το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 5
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζει με απόφασή του την ημερομηνία έναρξης για την εισαγωγή στοιχείων του άρθρου 954 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ. από τις Γραμματείες Δικαστηρίων στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Το παρόν Προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από 01-05-2016 οι δημοσιεύσεις πλειστηριασμών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

Η ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών: deltio.tnomik.gr

Στην διεύθυνση (http://www.tnomik.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1) του ΕΤΑΑ ΤΑΝ αναρτώνται οι δημοσιευθείσες αποφάσεις των Δικαστηρίων που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΝΕΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

——
Η εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ/τος 67/2015 (Α110) που καθόριζε τη “Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)” ανεστάλη μέχρι 30.04.2016.

Από 1.5.2016 οι δημοσιεύσεις που αφορούν τις διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4 εδάφιο γ’, 955 παράγραφος 2 εδάφιο β’, 965 παράγραφος 5 εδάφιο θ’, 973 παράγραφος 1 εδάφιο γ’ και παράγραφος 3 εδάφιο δ’, καθώς και 995 παράγραφος 4 εδάφιο β’ του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας ,όπως αντικαταστάθηκαν με το νόμο 4335/2015, θα πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) και ειδικότερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με την επωνυμία : deltio.tnomik.gr

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ένατου άρθρου του νόμου 4335/2015, οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1.1.2016.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνάγεται ότι όσες εκτελέσεις έχουν γίνει ή θα γίνουν με τη παλιά Δικονομία, οι δημοσιεύσεις των πλειστηριασμών θα γίνονται με τον παλιό τρόπο (τα περιφερειακά Εφετεία σε εφημερίδες και ανάρτηση στην Ο.Δ.Ε.Ε., για δε τα Εφετεία Αθηνών-Πειραιώς στο Δ.Δ.Δ. του ΤΑΝ).

Εγκύκλιος αρ. 429/28-4-2016
Λειτουργία ιστοσελίδας δημοσιεύσεων πλειστηριασμών: deltio.tnomik.gr——
Σύμφωνα με το ΠΔ 67/17-9-2015, στο άρθρο 1 «Ασφαλής πρόσβαση στο Σύστημα. Καταχώρηση στοιχείων πλειστηριασμού», αναφέρονται τα βήματα που θα κάνει το πρόσωπο (χρήστης), που χρησιμοποιεί την διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης (ιστοσελίδα) του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ:

Ο χρήστης θα καλείται να συμπληρώσει το όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που του έχουν αποδοθεί, και στη συνέχεια να πατήσει «Είσοδος». Σε περίπτωση που ο συνδυασμός username και password δεν είναι σωστά, η εφαρμογή θα δίνει κατάλληλο μήνυμα σφάλματος.

Οι κωδικοί θα είναι μόνο για χρήση από την εφαρμογή. Όταν θα εισάγεται καινούριος χρήστης (είτε μαζικά είτε από διαχειριστή), θα στέλνεται στο e-mail του χρήστη ένας τυχαίος κωδικός για αρχική είσοδο. Ο χρήστης στην πρώτη είσοδο στο σύστημα θα υποχρεώνεται να αλλάξει τον κωδικό για να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών.

Στο e-mail του ο χρήστης θα ενημερώνεται για την πορεία της ανάρτησης, αν έχει υποβληθεί οριστικά ή αν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή και η δημοσίευση.

Στο παρακάτω σχέδιο της μελέτης εφαρμογήςΕφαρμογή ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών») που παρέδωσε στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ η εταιρεία 01 SOLUTIONS αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα.

——-
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/2015 – ΦΕΚ A 110 – 17.09.2015
Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)