Ινστιτούτο Τεχνολογίας ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Πρόσκληση σε δικηγόρους για συνεργασία

Ινστιτούτο Τεχνολογίας ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Πρόσκληση σε δικηγόρους για συνεργασία

Πρόσκληση σε δικηγόρους Παρ’ Αρείω Πάγω για παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξηςΤο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο, με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065 και για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης (Διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών με Κλειστές ή Ανοιχτές διαδικασίες – τουλάχιστον 3 διαγωνισμοί και θα καλύπτεται όλο το εύρος των ενεργειών από τη σύνταξη διακήρυξης μέχρι την έκδοση της απόφασης ανάθεσης των σχετικών δημοσίων συμβάσεων – για την προμήθεια υπηρεσιών πιστοποίησης εκπαιδευτικών, για την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ κτλ., καθώς και τον έλεγχο για τη σύναψη σημαντικού πλήθους συμβάσεων στο πλαίσιο υπηρεσιών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – εκτιμάται ότι θα καταρτιστούν περίπου 1.500 συμβάσεις).

Η πρόθεση ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και οι υπηρεσίες θα ανατεθούν σε Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα Δημοσίου Δικαίου, που διαθέτει άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 12ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία από τον χρόνο εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο (η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου) και 5ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη νομική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων ή/και σε νομικά θέματα του Υπουργείου Παιδείας.Με βάση τα παραπάνω ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 6.500,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό της προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περιέχει κάθε έξοδο ή δαπάνη απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου και σε καμία περίπτωση το ποσόν που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν της προσφοράς του.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 02/07/2018 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Π. Σκοινιώτης τηλ: 2610 960300

 

Η Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σε δικηγόρους Παρ’ Αρείω Πάγω